Aby osiągnąć szczęście, trze­ba spełnić trzy wa­run­ki: być im­be­cylem, być egoistą i cie­szyć się dob­rym zdro­wiem. Jeśli jed­nak nie spełni­cie pier­wsze­go wa­run­ku, wszys­tko jest stracone.


aby-osiągnąć-szczęście-trze­ba-spełć-trzy-wa­run­ki-być-im­be­cylem-być-egoistą-i cie­szyć ę-dob­rym-zdro­wiem-jeśli jed­nak
gustaw flaubertabyosiągnąćszczęścietrze­baspełnićtrzywa­run­kibyćim­be­cylemegoistąi cie­szyć siędob­rymzdro­wiemjeśli jed­naknie spełni­ciepier­wsze­gowa­run­kuwszys­tkojest straconeaby osiągnąćosiągnąć szczęścietrze­ba spełnićspełnić trzytrzy wa­run­kibyć im­be­cylembyć egoistąegoistą i cie­szyć sięi cie­szyć się dob­rymdob­rym zdro­wiemjeśli jed­nak nie spełni­cienie spełni­cie pier­wsze­gopier­wsze­go wa­run­kuwszys­tko jest straconeaby osiągnąć szczęścietrze­ba spełnić trzyspełnić trzy wa­run­kibyć egoistą i cie­szyć sięegoistą i cie­szyć się dob­rymi cie­szyć się dob­rym zdro­wiemjeśli jed­nak nie spełni­cie pier­wsze­gonie spełni­cie pier­wsze­go wa­run­ku

Aby osiągnąć szczęście, trzeba spełnić trzy warunki: być imbecylem, być egoistą i cieszyć się dobrym zdrowiem. Jeśli jednak nie spełnicie pierwszego warunku, wszystko jest stracone.Czy mo­je marze­nie się spełni? Co­raz bar­dziej w to wątpię. Chy­ba już pra­wie nie wierzę, że które­goś dnia obudzę się po pros­tu szczęśli­wa, a Ław­ka zacznie być tyl­ko ławką. Jed­nak zaw­sze dob­rym jest mi­mo wszys­tko po­myśleć o czymś, co choć na chwilę po­wodu­je uśmiech i rodzi nową nadzieję.Przyczy­ny te­go, że jes­teś w dołku mogą być trzy. Ktoś cię do niego pop­chnął, pot­knąłeś się, lub zszedłeś dob­ro­wol­nie. Te­raz zas­tanów się, jak wyjść. Włas­ny­mi siłami, czy z po­mocą in­nych. Naj­gor­sze jed­nak, gdy siadasz na dnie i jest ci wszys­tko jedno.Żyjesz po to by coś osiągnąć, wal­czysz o swo­je, chcesz za­pew­nić swoim naj­bliższym szczęście, chcesz kochać i być kocha­nym, chcesz mieć w rękach swój los. A jed­nak nie możesz te­go osiągnąć, często mu­sisz płakać w samotności, przed lus­trem w którym widzisz wszys­tko co masz.W miłości wszys­tko może być praw­dzi­we, pod wa­run­kiem, że się w to wierzy.Ludzie mają w życiu trzy op­cje; być dob­rym, stać się dob­rym lub po pros­tu zre­zyg­no­wać. Cieka­wi mnie tyl­ko jed­no, dlacze­go cza­sami wy­bierają tę czwartą opcje?