Aby po­kochać jakąś rzecz, wys­tar­czy so­bie po­wie­dzieć, że można by ją utracić.


aby-po­kochać-jakąś-rzecz-wys­tar­czy-so­bie-po­wie­dzieć-że można-by ją utracić
gilbert keith chestertonabypo­kochaćjakąśrzeczwys­tar­czyso­biepo­wie­dziećże możnaby ją utracićaby po­kochaćpo­kochać jakąśjakąś rzeczwys­tar­czy so­bieso­bie po­wie­dziećże można by ją utracićaby po­kochać jakąśpo­kochać jakąś rzeczwys­tar­czy so­bie po­wie­dziećaby po­kochać jakąś rzecz

Aby pokochać jakąś rzecz, wystarczy sobie powiedzieć, że można ją utracić.Nie wys­tar­czy dużo wie­dzieć, żeby być mądrym.`Wys­tar­czy po­wie­dzieć ANO­NIMO­WO by każdy stał się odważniejszy.Wys­tar­czy ten je­den mały znak, a będziemy wie­dzieć, że jest dobrze.Żeby być dob­rym człowiekiem, wys­tar­czy kochać, a nie wie­rzyć w boga.O bo­gach nie mogę wie­dzieć ani czy is­tnieją, ani czy nie is­tnieją, ani też ja­ka jest ich is­to­ta i jak się po­jawiają. Wiele bo­wiem rzeczy stoi na przeszkodzie, aby można było coś o tym wie­dzieć; niemożli­wość od­po­wied­niego doświad­cze­nia zmysłowe­go i krótkość życia człowieka.