Aby pokochać jakąś rzecz, wystarczy sobie powiedzieć, że można ją utracić.


aby-pokochać-jakąś-rzecz-wystarczy-sobie-powiedzieć-że-można-ją-utracić
gilbert keith chestertonabypokochaćjakąśrzeczwystarczysobiepowiedziećżemożnautracićaby pokochaćpokochać jakąśjakąś rzeczwystarczy sobiesobie powiedziećże możnamożna jąją utracićaby pokochać jakąśpokochać jakąś rzeczwystarczy sobie powiedziećże można jąmożna ją utracićaby pokochać jakąś rzeczże można ją utracić

Aby po­kochać jakąś rzecz, wys­tar­czy so­bie po­wie­dzieć, że można by ją utracić.Można utracić wiele, aby zatrzymać w sobie to, co się kocha.Nie wystarczy powiedzieć Nie wolno się żenić. Jeżeli ma się utracić wszystko, nie powinno się stawiać w takim położeniu, żeby to utracić. Nie wolno narażać się na straty. Powinno się znaleźć sobie rzeczy, których stracić nie można.Czasami ceni się kogoś za bardzo, aby można go było pokochać.Na swoją dobrą opinię musimy pracować 20 lat. Wystarczy pięć minut, by ją utracić.