Aby poz­nać is­totę Bo­ga w Je­go wiel­kości, trze­ba naj­pierw poz­nać is­totę sa­mego siebie w swo­jej małości, ja­ko że nikt nie poz­na Bo­ga, kto wcześniej nie poz­nał siebie.


aby-poz­nać-is­totę-bo­ga-w je­go-wiel­koś-trze­ba-naj­pierw-poz­nać-is­totę-­mego-siebie-w swo­jej-łoś-ja­ko-że nikt
johannes eckhart (mistrz eckhart)abypoz­naćis­totębo­gaw je­gowiel­kościtrze­banaj­pierwsa­megosiebiew swo­jejmałościja­koże niktnie poz­nabo­gaktowcześniejnie poz­nałsiebieaby poz­naćpoz­nać is­totęis­totę bo­gabo­ga w je­gow je­go wiel­kościtrze­ba naj­pierwnaj­pierw poz­naćpoz­nać is­totęis­totę sa­megosa­mego siebiesiebie w swo­jejw swo­jej małościja­ko że niktże nikt nie poz­nanie poz­na bo­gakto wcześniejwcześniej nie poz­nałnie poz­nał siebieaby poz­nać is­totępoz­nać is­totę bo­gais­totę bo­ga w je­gobo­ga w je­go wiel­kościtrze­ba naj­pierw poz­naćnaj­pierw poz­nać is­totępoz­nać is­totę sa­megois­totę sa­mego siebiesa­mego siebie w swo­jejsiebie w swo­jej małościja­ko że nikt nie poz­naże nikt nie poz­na bo­gakto wcześniej nie poz­nałwcześniej nie poz­nał siebie

Aby znać człowieka, wys­tar­czy poz­nać sa­mego siebie; aby poz­nać ludzi, trze­ba żyć pośród nich. -Stendhal (Henri Beyle)
aby-znać-człowieka-wys­tar­czy-poz­nać-­mego-siebie-aby poz­nać-ludzi-trze­ba-żyć-pośród-nich
Jeśli chcesz poz­nać swoją pas­je mu­sisz poz­nać sa­mego siebie. -AnDree
jeśli-chcesz-poz­nać-swoją-­-mu­sisz-poz­nać-­mego-siebie
Jeśli na swo­jej drodze mądrość chcesz spot­kać, sławę, bo­gac­two i miłość, naj­pierw na drodze tej mu­sisz pos­ta­wić sam siebie. I spot­kać tam siebie. I poz­nać siebie. -dooorotis
jeśli-na swo­jej-drodze-mądrość-chcesz-spot­kać-sławę-bo­gac­two-i miłość-naj­pierw-na drodze-tej mu­sisz-pos­­wić-sam-siebie
naj­ważniej­sze-jest to-by w życiu-naj­pierw-poz­nać-­mego-siebie-od środ­ka-to tyl­ko-ułat­wi-ci życie-człowieku-~pa­weł
Naj­trud­niej poz­nać sa­mego siebie. -Tales z Miletu
naj­trud­niej-poz­nać-­mego-siebie
Poz­nać na­turę człowieka, poz­nać ją głębo­ko, całko­wicie, zro­zumieć kim jest właści­wie człowiek - to wiel­ki ra­tunek dla współczes­ne­go świata. -Stefan Wyszyński
poz­nać-na­turę-człowieka-poz­nać-ją głębo­ko-całko­wicie-zro­zumieć-kim-jest właś­wie-człowiek- to wiel­ki-ra­tunek-dla