Aby uwierzyć w drugiego człowieka, należy najpierw uwierzyć w siebie. Żyć w harmonii ze światem widzialnym i niewidzialnym. Odnaleźć prawdziwe oblicze Boga. . . Ale czy miłość jest w stanie uchronić przed samotnością? Nie zapominajmy, że


aby-uwierzyć-w-drugiego-człowieka-należy-najpierw-uwierzyć-w-siebie-Żyć-w-harmonii-ze-światem-widzialnym-i-niewidzialnym-odnaleźć-prawdziwe
paulo coelhoabyuwierzyćdrugiegoczłowiekanależynajpierwsiebieharmoniizeświatemwidzialnymniewidzialnymodnaleźćprawdziweobliczebogaaleczymiłośćjeststanieuchronićprzedsamotnościąniezapominajmyżebógukryłpiekłosamymsercurajuaby uwierzyćuwierzyć ww drugiegodrugiego człowiekanależy najpierwnajpierw uwierzyćuwierzyć ww siebiew harmoniiharmonii zeze światemświatem widzialnymwidzialnym ii niewidzialnymodnaleźć prawdziweprawdziwe obliczeoblicze bogaaleale czyczy miłośćmiłość jestjest ww staniestanie uchronićuchronić przedprzed samotnościąnie zapominajmybóg ukryłukrył piekłopiekło ww samymsamym sercusercu rajuaby uwierzyć wuwierzyć w drugiegow drugiego człowiekanależy najpierw uwierzyćnajpierw uwierzyć wuwierzyć w siebieŻyć w harmoniiw harmonii zeharmonii ze światemze światem widzialnymświatem widzialnym iwidzialnym i niewidzialnymodnaleźć prawdziwe obliczeprawdziwe oblicze bogaale czyale czy miłośćczy miłość jestmiłość jest wjest w staniew stanie uchronićstanie uchronić przeduchronić przed samotnościąbóg ukrył piekłoukrył piekło wpiekło w samymw samym sercusamym sercu raju

Bóg ukrył piękno w samym sercu raju, abyśmy nieustannie pozostali czujni, i w radosnym stanie łaski nie zapomnieli o potrzebie rygoru. -Paulo Coelho
bóg-ukrył-piękno-w-samym-sercu-raju-abyśmy-nieustannie-pozostali-czujni-i-w-radosnym-stanie-łaski-nie-zapomnieli-o-potrzebie-rygoru
Cokolwiek umysł ludzki jest w stanie wymyśleć i w co uwierzyć, może też osiągnąć. -Napoleon Hill
cokolwiek-umysł-ludzki-jest-w-stanie-wymyść-i-w-co-uwierzyć-może-też-osiągnąć
To, w co tak trudno nam uwierzyć, kiedyś się przecież stanie jawą. -Jan Lechoń
to-w-co-tak-trudno-nam-uwierzyć-kiedyś-ę-przecież-stanie-jawą
Nie mogę uwierzyć, że Bóg gra w kości z wszechświatem. -Albert Einstein
nie-mogę-uwierzyć-że-bóg-gra-w-koś-z-wszechświatem
Nie ma takich bredni, w które ludzie nie byliby w stanie uwierzyć. -Stanisław Lem
nie-takich-bredni-w-które-ludzie-nie-byliby-w-stanie-uwierzyć