Aby właściwie nacieszyć się psem, nie wystarczy po prostu nauczyć go być prawie człowiekiem. Chodzi o to, by otworzyć się na możliwość stania się po części psem.


aby-właściwie-nacieszyć-ę-psem-nie-wystarczy-po-prostu-nauczyć-go-być-prawie-człowiekiem-chodzi-o-to-by-otworzyć-ę-na-możliwość-stania-ę
edward hoaglandabywłaściwienacieszyćsiępsemniewystarczypoprostunauczyćgobyćprawieczłowiekiemchodzitobyotworzyćnamożliwośćstaniaczęścipsemaby właściwiewłaściwie nacieszyćnacieszyć sięsię psemnie wystarczywystarczy popo prostuprostu nauczyćnauczyć gogo byćbyć prawieprawie człowiekiemchodzi oby otworzyćotworzyć sięsię nana możliwośćmożliwość staniastania sięsię popo częściczęści psemaby właściwie nacieszyćwłaściwie nacieszyć sięnacieszyć się psemnie wystarczy powystarczy po prostupo prostu nauczyćprostu nauczyć gonauczyć go byćgo być prawiebyć prawie człowiekiemby otworzyć sięotworzyć się nasię na możliwośćna możliwość staniamożliwość stania sięstania się posię po częścipo części psem

Jeśli zaopiekujesz się zbłąkanym psem i zapewnisz mu spokojny żywot, nie ugryzie cię. To podstawowa różnica między psem a człowiekiem.Jeśli zaopiekujesz się zbłąkanym psem i zapewnisz mu spokojny żywot, nie ugryzie cię. To główna różnica między psem a człowiekiem.Jeśli przygarniesz głodnego psa i zaopiekujesz się nim, nie ugryzie cię. To zasadnicza różnica między psem a człowiekiem.Jeśli przyjmiesz do siebie zabiedzonego psa i sprawisz, że zacznie mu się dobrze powodzić - nie ugryzie cię. Na tym polega zasadnicza różnica między psem a człowiekiem.Jeśli przyj­miesz do siebie za­bie­dzo­nego psa i spra­wisz, że zacznie mu się dob­rze po­wodzić - nie ug­ry­zie cię. Na tym po­lega za­sad­nicza różni­ca między psem a człowiekiem.Nie wystarczy urodzić się człowiekiem. Trzeba jeszcze być człowiekiem.