Aby wyjść z włas­ne­go cienia Prędko duszę zrzuć z ramienia.


aby-wyjść-z włas­ne­go-cienia-prędko-duszę-zrzuć-z ramienia
kojakabywyjśćz włas­ne­gocieniaprędkoduszęzrzućz ramieniaaby wyjśćwyjść z włas­ne­goz włas­ne­go cieniacienia prędkoprędko duszęduszę zrzućzrzuć z ramieniaaby wyjść z włas­ne­gowyjść z włas­ne­go cieniaz włas­ne­go cienia prędkocienia prędko duszęprędko duszę zrzućduszę zrzuć z ramieniaaby wyjść z włas­ne­go cieniawyjść z włas­ne­go cienia prędkoz włas­ne­go cienia prędko duszęcienia prędko duszę zrzućprędko duszę zrzuć z ramieniaaby wyjść z włas­ne­go cienia prędkowyjść z włas­ne­go cienia prędko duszęz włas­ne­go cienia prędko duszę zrzućcienia prędko duszę zrzuć z ramienia

Wyjść z cienia, to nie od ra­zu znaczy stać się gwiazdą. Dla niektórych po pros­tu zacząć istnieć.doj­rzały to człowiek, który się nie boi włas­ne­go cienia Aby mężczyznę doprowadzić do zdrady, wystarczy po prostu wyjść za niego za mąż.Najbardziej pożądane jest, aby mieć duszę czynną i aby swe szczęście znajdowała ona nie w szczęściu, lecz w poczuciu swej pełnej aktywności.Trze­ba być sa­mot­ni­kiem, aby czuć włas­ne ser­ce i aby kochać; ale trze­ba być światow­cem, aby mieć po­wodze­nie w miłości.Sto lat już trwa całkowite nieporozumienie między artystą i społeczeństwem i nie widać, aby się to prędko zmieniło na lepsze. Sztuka obraża.