Aby wytrwać w sztuce trzeba czegoś innego i czegoś więcej niż wrodzonego talentu; trzeba namiętności i cierpienia, które wypełniają życie i nadają mu sens. W przeciwnym razie nie tworzy się, lecz pisze się książki.


aby-wytrwać-w-sztuce-trzeba-czegoś-innego-i-czegoś-więcej-ż-wrodzonego-talentu-trzeba-namiętnoś-i-cierpienia-które-wypełniają-życie-i
henryk ibsenabywytrwaćsztucetrzebaczegośinnegowięcejniżwrodzonegotalentunamiętnościcierpieniaktórewypełniajążycienadająmusensprzeciwnymrazienietworzysięleczpiszesięksiążkiaby wytrwaćwytrwać ww sztucesztuce trzebatrzeba czegośczegoś innegoinnego ii czegośczegoś więcejwięcej niżniż wrodzonegowrodzonego talentutrzeba namiętnościnamiętności ii cierpieniaktóre wypełniająwypełniają życieżycie ii nadająnadają mumu sensw przeciwnymprzeciwnym razierazie nienie tworzytworzy sięlecz piszepisze sięsię książkiaby wytrwać wwytrwać w sztucew sztuce trzebasztuce trzeba czegośtrzeba czegoś innegoczegoś innego iinnego i czegośi czegoś więcejczegoś więcej niżwięcej niż wrodzonegoniż wrodzonego talentutrzeba namiętności inamiętności i cierpieniaktóre wypełniają życiewypełniają życie iżycie i nadająi nadają munadają mu sensw przeciwnym razieprzeciwnym razie nierazie nie tworzynie tworzy sięlecz pisze siępisze się książki

Przez poszukiwanie szczęścia dla niego samego osiąga się tylko nudę i aby znaleźć szczęście, trzeba szukać czegoś innego niż szczęście. -Marcel Proust
przez-poszukiwanie-szczęścia-dla-niego-samego-osiąga-ę-tylko-nudę-i-aby-znaleźć-szczęście-trzeba-szukać-czegoś-innego-ż-szczęście
Aby do czegoś dojść, trzeba wyruszyć w drogę. -Nieznany
aby-do-czegoś-dojść-trzeba-wyruszyć-w-drogę
Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę. -Maria Skłodowska - Curie
trzeba-mieć-wytrwałość-i-wiarę-w-siebie-trzeba-wierzyć-że-człowiek-jest-do-czegoś-zdolny-i-osiągnąć-to-za-wszelką-cenę
Abyśmy mogli być szczęśliwymi, trzeba, aby naszemu szczęściu zawsze czegoś brakowało. -Henri Stendhal
abyśmy-mogli-być-szczęśliwymi-trzeba-aby-naszemu-szczęściu-zawsze-czegoś-brakowało
Żeby się porozumieć, trzeba nastawić się na tę samą częstotliwość fal, w przeciwnym razie słowa wypowiadane są jakby w innym języku i nie trafiają do serca. -Silvina Bullrich
Żeby-ę-porozumieć-trzeba-nastawić-ę-na-tę-samą-częstotliwość-fal-w-przeciwnym-razie-słowa-wypowiadane-są-jakby-w-innym-języku-i-nie