Aby znać człowieka, wys­tar­czy poz­nać sa­mego siebie; aby poz­nać ludzi, trze­ba żyć pośród nich.


aby-znać-człowieka-wys­tar­czy-poz­nać-­mego-siebie-aby poz­nać-ludzi-trze­ba-żyć-pośród-nich
stendhal (henri beyle)abyznaćczłowiekawys­tar­czypoz­naćsa­megosiebieaby poz­naćludzitrze­bażyćpośródnichaby znaćznać człowiekawys­tar­czy poz­naćpoz­nać sa­megosa­mego siebieaby poz­nać ludzitrze­ba żyćżyć pośródpośród nichaby znać człowiekawys­tar­czy poz­nać sa­megopoz­nać sa­mego siebietrze­ba żyć pośródżyć pośród nichwys­tar­czy poz­nać sa­mego siebietrze­ba żyć pośród nich

Aby poz­nać is­totę Bo­ga w Je­go wiel­kości, trze­ba naj­pierw poz­nać is­totę sa­mego siebie w swo­jej małości, ja­ko że nikt nie poz­na Bo­ga, kto wcześniej nie poz­nał siebie.Aby znać człowieka, wystarczy poznać samego siebie; aby poznać ludzi, trzeba żyć pośród nich.Jeśli chcesz poz­nać swoją pas­je mu­sisz poz­nać sa­mego siebie.Aby poz­nać się z naj­dal­szą rodziną, wys­tar­czy się wzbogacić.Mężczyźni nie pot­ra­fią poz­nać ko­biet, ale wciąż próbują. Krom­ka chle­ba i dwa kom­ple­men­ty całkiem wys­tar­czą ko­biecie, aby przeżyć dzień.Ka­wałek po kawałku zja­dam samą siebie Po­woli uby­wa mi ciała lecz duszy jak­by więcej Aby poz­nać siebie trze­ba cza­sem wyrzeczeń Ból przy­gotu­je mi  miej­sce w raju Niewidzial­na dla ludzi ślepych Pójdę da­lej przed siebie Wiem już kim jestem.