Aby znać człowieka, wys­tar­czy poz­nać sa­mego siebie; aby poz­nać ludzi, trze­ba żyć pośród nich.


aby-znać-człowieka-wys­tar­czy-poz­nać-­mego-siebie-aby poz­nać-ludzi-trze­ba-żyć-pośród-nich
stendhal (henri beyle)abyznaćczłowiekawys­tar­czypoz­naćsa­megosiebieaby poz­naćludzitrze­bażyćpośródnichaby znaćznać człowiekawys­tar­czy poz­naćpoz­nać sa­megosa­mego siebieaby poz­nać ludzitrze­ba żyćżyć pośródpośród nichaby znać człowiekawys­tar­czy poz­nać sa­megopoz­nać sa­mego siebietrze­ba żyć pośródżyć pośród nichwys­tar­czy poz­nać sa­mego siebietrze­ba żyć pośród nich

Aby znać człowieka, wystarczy poznać samego siebie; aby poznać ludzi, trzeba żyć pośród nich. -Henri Stendhal
aby-znać-człowieka-wystarczy-poznać-samego-siebie-aby-poznać-ludzi-trzeba-żyć-pośród-nich
Jeśli chcesz poz­nać swoją pas­je mu­sisz poz­nać sa­mego siebie. -AnDree
jeśli-chcesz-poz­nać-swoją-­-mu­sisz-poz­nać-­mego-siebie
Aby poz­nać się z naj­dal­szą rodziną, wys­tar­czy się wzbogacić. -Julian Tuwim
aby-poz­nać ę-z naj­dal­szą-rodziną-wys­tar­czy ę-wzbogacić
Mężczyźni nie pot­ra­fią poz­nać ko­biet, ale wciąż próbują. Krom­ka chle­ba i dwa kom­ple­men­ty całkiem wys­tar­czą ko­biecie, aby przeżyć dzień. -Marcel Achard
mężczyź-nie pot­ra­fią-poz­nać-ko­biet-ale-wciąż-próbują-krom­ka chle­ba-i dwa-kom­ple­men­ty-całkiem-wys­tar­czą-ko­biecie