Ach, Ma­mo, Mamo!! Kocha­na mo­ja Mamo! Mam w so­bie ty­le ener­gii dzisiaj, Że nie pot­rze­buje na­wet misia! Roz­piera mnie siła taka, Że nie zjem na­wet lizaka! Po pros­tu mo­je ser­ce się tak raduje, Że nic, a nic nie potrzebuje... Mógłbym góry przenosić, Wys­tar­czy pop­ro­sić... -To idź wyrzuć śmieci.


ach-ma­mo-mamo-kocha­na-mo­ja-mamo-mam-w so­bie-ty­-ener­gii-dzisiaj-Że-nie pot­rze­buje-na­wet-misia-roz­piera-mnie-ła-taka-Że
andreaachma­momamokocha­namo­jamamomamw so­biety­leener­giidzisiajenie pot­rze­bujena­wetmisiaroz­pieramniesiłatakanie zjemlizakapopros­tumo­jeser­ce siętakradujenica nicnie potrzebujemógłbymgóryprzenosićwys­tar­czypop­ro­sićtoidźwyrzućśmiecikocha­na mo­jamo­ja mamomam w so­biew so­bie ty­lety­le ener­giiener­gii dzisiajŻe nie pot­rze­bujenie pot­rze­buje na­wetna­wet misiaroz­piera mniemnie siłasiła takaŻe nie zjemnie zjem na­wetna­wet lizakapo pros­tupros­tu mo­jemo­je ser­ce sięser­ce się taktak radujeŻe nica nic nie potrzebujenie potrzebuje mógłbymmógłbym górygóry przenosićwys­tar­czy pop­ro­sićidź wyrzućwyrzuć śmiecikocha­na mo­ja mamomam w so­bie ty­lew so­bie ty­le ener­giity­le ener­gii dzisiajŻe nie pot­rze­buje na­wetnie pot­rze­buje na­wet misiaroz­piera mnie siłamnie siła takaŻe nie zjem na­wetnie zjem na­wet lizakapo pros­tu mo­jepros­tu mo­je ser­ce sięmo­je ser­ce się takser­ce się tak radujea nic nie potrzebuje mógłbymnie potrzebuje mógłbym górymógłbym góry przenosićidź wyrzuć śmieci

Każdy człowiek pot­rze­buje sta­le na­wet pew­nej ilości trosk, cier­pień lub biedy, tak jak okręt pot­rze­buje ba­las­tu, by płynąć pros­to i równo. -Arthur Schopenhauer
każdy-człowiek-pot­rze­buje-sta­-na­wet-pew­nej-iloś-trosk-cier­pień-lub-biedy-tak-jak okręt-pot­rze­buje-ba­las­-by płynąć
Kładąc się spać po­myślałem
kładąc ę-spać-po­myśłem-ona-mnie-nie pot­rze­buje-nie pop­ro­-o po­mocy-na­wet-śli-będzie-jej-porzebować-i