Adam i Ewa to były ory­ginały, a my to jes­teśmy kopie.


adam-i ewa-to były-ory­ginały-a my to jes­teśmy-kopie
alojzy Żółkowskiadami ewato byłyory­ginałya my to jes­teśmykopieadam i ewai ewa to byłya my to jes­teśmy kopieadam i ewa to byłyi ewa to były ory­ginałyadam i ewa to były ory­ginały

Adam i Ewa to były oryginały, a myto jesteśmy kopie.Szczęście: Adam i Ewa i drzewa.Nierzadko spotykamy kopie ludzi wybitnych; i większości ludzi kopie te, tak samo jak kopie obrazów, podobają się bardziej od oryginałów.Adam nie rozwiódł się z Ewą, bo nie znalazł adwokata.No­simy duszę i jes­teśmy niesieni przez duszę, której nie zna­my. Kiedy nieroz­wi­nięta za­gad­ka sta­je na dwóch no­gach, przychodzi nasza ko­lej. Ob­ra­zy ze snu, które sa­me siebie szczy­pią w ra­mię, nie budząc się przy tym, to my. Bo my jes­teśmy za­gadką, której nikt nie zga­duje. To my jes­teśmy baśnią zam­kniętą we włas­nym ob­ra­zie. To my jes­teśmy tym, co idzie, nie dochodząc do jasności.