Ag­resja idzie w parze z lękiem.


ag­resja-idzie-w parze-z lękiem
antoni kępińskiag­resjaidziew parzez lękiemag­resja idzieidzie w parzew parze z lękiemag­resja idzie w parzeidzie w parze z lękiemag­resja idzie w parze z lękiem

Wierność idzie często w parze z głupotą.Dziwne, jak często ostry język idzie w parze z tępym umysłem.Wielkość z cierpieniem zawsze idzie w parze, w najwyższe szczyty grom bije.Kto ob­cu­je z ko­bietą na­rażony jest na ska­lanie swe­go ducha, tak sa­mo jak ten, kto idzie przez ogień, na­raża się na po­parze­nie stóp.Ag­resja łączy się z autoagresją.Trud­no pojąć, cze­mu żołnierz idzie do ata­ku - ale idzie.