Ak­ceptac­ja śmier­ci i pro­test prze­ciw niej: dwie nieusu­wal­ne stro­ny nasze­go życia.


ak­ceptac­ja-śmier­-i pro­test-prze­ciw-niej-dwie-nieusu­wal­ne-stro­ny-nasze­go-życia
leszek kołakowskiak­ceptac­jaśmier­cii pro­testprze­ciwniejdwienieusu­wal­nestro­nynasze­gożyciaak­ceptac­ja śmier­ciśmier­ci i pro­testi pro­test prze­ciwprze­ciw niejdwie nieusu­wal­nenieusu­wal­ne stro­nystro­ny nasze­gonasze­go życiaak­ceptac­ja śmier­ci i pro­testśmier­ci i pro­test prze­ciwi pro­test prze­ciw niejdwie nieusu­wal­ne stro­nynieusu­wal­ne stro­ny nasze­gostro­ny nasze­go życiaak­ceptac­ja śmier­ci i pro­test prze­ciwśmier­ci i pro­test prze­ciw niejdwie nieusu­wal­ne stro­ny nasze­gonieusu­wal­ne stro­ny nasze­go życiaak­ceptac­ja śmier­ci i pro­test prze­ciw niejdwie nieusu­wal­ne stro­ny nasze­go życia

Za co wal­czy­my? Czy za nasze życia? Nie. Wal­czy­my za tą ziemię, w której zos­ta­li pocho­wani na­si oj­co­wie. Nie chcę, aby ko­biety szły między ob­cych. Nie chcę umierać w ob­cej ziemi. Uk­ry­jemy nasze ko­biety za na­mi w tych górach i um­rze­my w naszej włas­nej ziemi wal­cząc za nie. Już raczej uczy­nię to, niż ucieknę w nieznane.wlecze się to­to no­ga za nogą polną drogą pas­kudnie ja­koś wygląda z lękiem się rozgląda niedo­myte i obszarpane śmier­dzi jak kloaka po bib­ce nad ranem każdy się odwraca i uda­je że ma in­ne sprawy a to­to le­zie do Warszawy aby sprze­ciw wyrazić prze­ciw cze­mu – nie wie lecz wie że wal­czyć będzie za­pytał ktoś to­to o imię po­wie­działo – sprzedawczyk przymilnie i powędro­wało dalej by smród jak zarazę roz­siewać po kraju wreszcie doszło i w kodzie czu­je się jak w raju *** Dział: Polityka *** Zbig­niew Małecki Wszys­cy ludzie rodzą się równi i całe życie wal­czą prze­ciw­ko temu.Uważaj, by twój pro­ces myśle­nia nie toczył się prze­ciw­ko tobie.Niena­wiść mu­si czy­nić pro­duk­tywnym. W prze­ciw­nym ra­zie rozsądniej jest od ra­zu kochać.Ob­raz prze­ciw­ni­ka - prze­ciw­nik ja­ko kreac­ja artystyczna.