Ak­ceptac­ja; dla ko­goś je­dyne, co może ofiaro­wać, dla in­ne­go - mi­nimum oczekiwań.


ak­ceptac­ja-dla-ko­goś-­dyne-co może-ofiaro­wać-dla-in­ne­go- mi­nimum-oczekiwań
jatojaak­ceptac­jadlako­gośje­dyneco możeofiaro­waćin­ne­go mi­nimumoczekiwańdla ko­gośko­goś je­dyneco może ofiaro­waćdla in­ne­go mi­nimum oczekiwańdla ko­goś je­dyne

Je­dyne, co można zro­bić dla dzieci, to wycho­wać je; nie można przeżyć za nie życia.Przy­jaźń jest chy­ba naj­większym da­rem, ja­ki mądrość może ofiaro­wać, aby uczy­nić szczęśli­wym całe życie.Tyl­ko w miłości kom­plet­ne ze­ro może być dla ko­goś wszystkim.Od­wa­ga może się prze­jawiać na wiele różnych spo­sobów. Cza­sem oz­nacza poświęce­nie włas­ne­go życia dla cze­goś ważniej­sze­go, dla dru­giego człowieka. Cza­sem to re­zyg­nacja ze wszys­tkiego co znałeś, co kochałeś, w imię cze­goś większe­go. Ale cza­sem zu­pełnie coś in­ne­go. Cza­sem oz­nacza, że mi­mo bólu, za­cis­kasz zęby i każde­go dnia na no­wo po­dej­mu­jesz wy­siłek, mo­zolną pracę na rzecz lep­sze­go jutra Że jutro też jest dzień, to może brzmieć pocieszająco dla głupków. Dla zwolenników zdrowej żywności, ale nie dla ludzi poważnych. Dla tych co palą, piją i czuwają po nocach. Czuwają wbrew ogólnemu przekonaniu, że nie ma na co czekać. Bo może i nie ma. Ale nie jest to powód, by nie czuwać.Dla ko­goś szczyt marzeń może być przy twoim bo­ku. Z cyk­lu po­wieści