Al­bert Ein­stein, pop­roszo­ny o opi­sanie ra­dia, odpowiedział: - Widzi­cie, te­leg­raf jest rodza­jem bar­dzo, bar­dzo długiego ko­ta. Na­cis­ka­cie je­go ogon w No­wym Jor­ku, a je­go głowa miau­czy w Los An­ge­les. Ro­zumiecie? I ra­dio działa na tej sa­mej za­sadzie: wy­syłacie syg­nały stąd, a od­bierają je tam. Je­dyną różnicą jest to, że nie ma kota.


al­bert-ein­stein-pop­roszo­ny-o opi­sanie-ra­dia-odpowiedział-widzi­cie-te­leg­raf-jest rodza­jem-bar­dzo-bar­dzo-długiego-ko­
albert einsteinal­bertein­steinpop­roszo­nyo opi­saniera­diaodpowiedziałwidzi­ciete­leg­rafjest rodza­jembar­dzobar­dzodługiegoko­tana­cis­ka­cie je­googonw no­wymjor­kua je­gogłowamiau­czyw losan­ge­lesro­zumiecie i ra­diodziałana tej sa­mejza­sadziewy­syłaciesyg­nałystąda od­bierająje tamje­dyną różnicąjest toże nie ma kotaal­bert ein­steinpop­roszo­ny o opi­sanieo opi­sanie ra­diawidzi­ciete­leg­raf jest rodza­jemjest rodza­jem bar­dzobar­dzo długiegodługiego ko­tana­cis­ka­cie je­go ogonogon w no­wymw no­wym jor­kua je­go głowagłowa miau­czymiau­czy w losw los an­ge­lesdziała na tej sa­mejna tej sa­mej za­sadziewy­syłacie syg­nałysyg­nały stąda od­bierają je tamje­dyną różnicą jest topop­roszo­ny o opi­sanie ra­diate­leg­raf jest rodza­jem bar­dzobar­dzo długiego ko­tana­cis­ka­cie je­go ogon w no­wymogon w no­wym jor­kua je­go głowa miau­czygłowa miau­czy w losmiau­czy w los an­ge­lesdziała na tej sa­mej za­sadziewy­syłacie syg­nały stąd

Aby nie być bar­dzo nie­szczęśli­wym, naj­le­piej jest nie żądać, aby się było bar­dzo szczęśliwym. -Arthur Schopenhauer
aby-nie być-bar­dzo-nie­szczęśli­wym-naj­­piej-jest nie żądać-aby ę-było-bar­dzo-szczęśliwym
Czy można kochać za bardzo.... Za bar­dzo pragnąć... I że wszys­tko jest za bardzo... Aż tak bar­dzo że nie chcesz tego... -rudolf88
czy-można-kochać-za bardzo-za-bar­dzo-pragnąć-i-że wszys­tko-jest za bardzo-aż-tak-bar­dzo-że nie chcesz-tego