Ale jechałem da­lej pat­rząc, jak jej pos­tać ma­leje co­raz bar­dziej, i czując, jak wy­myka mi się marzenie.


ale-jechałem-da­lej-pat­rząc-jak jej-pos­ć-­leje-co­raz-bar­dziej-i czując-jak wy­myka-mi ę-marzenie
nicholas sparksalejechałemda­lejpat­rzącjak jejpos­taćma­lejeco­razbar­dzieji czującjak wy­mykami sięmarzenieale jechałemjechałem da­lejda­lej pat­rzącjak jej pos­taćpos­tać ma­lejema­leje co­razco­raz bar­dziejjak wy­myka mi sięmi się marzenieale jechałem da­lejjechałem da­lej pat­rzącjak jej pos­tać ma­lejepos­tać ma­leje co­razma­leje co­raz bar­dziejjak wy­myka mi się marzenieale jechałem da­lej pat­rzącjak jej pos­tać ma­leje co­razpos­tać ma­leje co­raz bar­dziejjak jej pos­tać ma­leje co­raz bar­dziej

Pat­rząc na wszys­tkich, którym układa się w miłości, co­raz bar­dziej od­czu­wam samotność..Nie jest miano­wicie prawdą, że — w miarę jak przechodzi­my od pla­nety do mo­jej włas­nej ręki — po­myłka sta­je się co­raz bar­dziej i bar­dziej niep­rawdo­podob­na. Ale w pew­nym pun­kcie jest ona już nie do pomyślenia.Życie oce­niać można tyl­ko pat­rząc w przeszłość, ale żyć trze­ba pat­rząc wyłącznie w przyszłość !! Im bar­dziej chce, tym bar­dziej mi nie wychodzi... Co­raz bar­dziej to wszys­tko niszczę, niż scalam...Jak in­ni kawę lub herbatę, Mleczysław tyl­ko mle­ko pija. Jesienią, zimą, wiosną, latem. Pod­chodzi z tej spec­jalnej rasy, która nie tęskni do kiełbasy, ale na milę, z bar­dzo daleka, pot­ra­fi wyczuć mi­seczkę mleka. Bar­dzo mu zaw­sze mle­ko smakuje, za­pew­nić wszys­tkich mogę - i na­wet po no­cach się oblizuje pat­rząc na Mleczną Drogę. ® by Mrs Vercetti Pat­rząc na mężczyznę twar­de­go jak skała, pa­miętaj, za ta skała też kiedyś płakała, i ta łza jej nie uniżała.