Ale miejcie nadzieję, bo nadzieja przejdzie z was do przyszłych pokoleń i ożywi je; ale jeśli w was umrze, to przyszłe pokolenia będą z ludzi martwych.


ale-miejcie-nadzieję-bo-nadzieja-przejdzie-z-was-do-przyszłych-pokoleń-i-ożywi-ale-śli-w-was-umrze-to-przyszłe-pokolenia-będą-z-ludzi
juliusz słowackialemiejcienadziejębonadziejaprzejdziewasdoprzyszłychpokoleńożywialejeśliumrzetoprzyszłepokoleniabędąludzimartwychale miejciemiejcie nadziejębo nadziejanadzieja przejdzieprzejdzie zz waswas dodo przyszłychprzyszłych pokoleńpokoleń ii ożywiożywi jeale jeślijeśli ww waswas umrzeprzyszłe pokoleniapokolenia będąbędą zz ludziludzi martwychale miejcie nadziejębo nadzieja przejdzienadzieja przejdzie zprzejdzie z wasz was dowas do przyszłychdo przyszłych pokoleńprzyszłych pokoleń ipokoleń i ożywii ożywi jeale jeśli wjeśli w wasw was umrzeprzyszłe pokolenia będąpokolenia będą zbędą z ludziz ludzi martwych

Miej­cie nadzieję, bo nadzieja przej­dzie z was do przyszłych po­koleń i ożywi je. -Juliusz Słowacki
miej­cie-nadzieję-bo nadzieja-przej­dzie-z was-do przyszłych-po­koleń-i ożywi
Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi! -Jan Paweł II
piękno-tej-ziemi-skłania-mnie-do-wołania-o-jej-zachowanie-dla-przyszłych-pokoleń-jeśli-kochacie-tę-ojczystą-ziemię-niech-to-wołanie-nie
Współcześni cenią raczej człowieka niż jego zasługi, przyszłe pokolenia - odwrotnie. -Charles Caleb Colton
współcześ-cenią-raczej-człowieka-ż-jego-zasługi-przyszłe-pokolenia-odwrotnie
Jestem maleńkim ogniwem w ogólnoludzkiej ewolucji wśród niezliczonych pokoleń przeszłych, obecnych i przyszłych. -Urszula Ruszkowska
jestem-maleńkim-ogniwem-w-ogólnoludzkiej-ewolucji-wśród-niezliczonych-pokoleń-przeszłych-obecnych-i-przyszłych
Tak mam nadzieję. I możesz mi mówić, że nadzieja jest matką głupich, ale ja wolę być głupia niż nie mieć matki. -opuszczona
tak-mam-nadzieję-i możesz-mi mówić-że nadzieja-jest matką-głupich-ale-ja wolę-być-głupia-ż-nie mieć-matki
Prawdziwego patriotyzmu trzeba się dopiero uczyć tam, gdzie ludzie z narażeniem bytu i nieraz życia, pracują na swoją niekorzyść materialną, a na dobro przyszłych pokoleń. -Zofia Kossak - Szczucka - Szatkowska
prawdziwego-patriotyzmu-trzeba-ę-dopiero-uczyć-tam-gdzie-ludzie-z-narażeniem-bytu-i-nieraz-życia-pracują-na-swoją-niekorzyść-materialną-a-na