Ale miejcie nadzieję, bo nadzieja przejdzie z was do przyszłych pokoleń i ożywi je; ale jeśli w was umrze, to przyszłe pokolenia będą z ludzi martwych.


ale-miejcie-nadzieję-bo-nadzieja-przejdzie-z-was-do-przyszłych-pokoleń-i-ożywi-ale-śli-w-was-umrze-to-przyszłe-pokolenia-będą-z-ludzi
juliusz słowackialemiejcienadziejębonadziejaprzejdziewasdoprzyszłychpokoleńożywialejeśliumrzetoprzyszłepokoleniabędąludzimartwychale miejciemiejcie nadziejębo nadziejanadzieja przejdzieprzejdzie zz waswas dodo przyszłychprzyszłych pokoleńpokoleń ii ożywiożywi jeale jeślijeśli ww waswas umrzeprzyszłe pokoleniapokolenia będąbędą zz ludziludzi martwychale miejcie nadziejębo nadzieja przejdzienadzieja przejdzie zprzejdzie z wasz was dowas do przyszłychdo przyszłych pokoleńprzyszłych pokoleń ipokoleń i ożywii ożywi jeale jeśli wjeśli w wasw was umrzeprzyszłe pokolenia będąpokolenia będą zbędą z ludziz ludzi martwych

Miej­cie nadzieję, bo nadzieja przej­dzie z was do przyszłych po­koleń i ożywi je.Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi!Współcześni cenią raczej człowieka niż jego zasługi, przyszłe pokolenia - odwrotnie.Jestem maleńkim ogniwem w ogólnoludzkiej ewolucji wśród niezliczonych pokoleń przeszłych, obecnych i przyszłych.Tak mam nadzieję. I możesz mi mówić, że nadzieja jest matką głupich, ale ja wolę być głupia niż nie mieć matki.Prawdziwego patriotyzmu trzeba się dopiero uczyć tam, gdzie ludzie z narażeniem bytu i nieraz życia, pracują na swoją niekorzyść materialną, a na dobro przyszłych pokoleń.