ale mu­sisz też wie­dzieć, że będąc ze mną, mu­sisz być niepew­nym te­go co mi do głowy wpad­nie i wie­dzieć, że nie łat­wo jest spra­wić by co­kol­wiek z niej wypadło.


ale-mu­sisz-też-wie­dzieć-że będąc-ze mną-mu­sisz-być-niepew­nym-te­go-co mi do głowy-wpad­nie-i wie­dzieć-że nie łat­wo
cala_jaalemu­siszteżwie­dziećże będącze mnąbyćniepew­nymte­goco mi do głowywpad­niei wie­dziećże nie łat­wojest spra­wićby co­kol­wiekz niejwypadłoale mu­siszmu­sisz teżteż wie­dziećże będąc ze mnąmu­sisz byćbyć niepew­nymniepew­nym te­gote­go co mi do głowyco mi do głowy wpad­niewpad­nie i wie­dziećże nie łat­wo jest spra­wićjest spra­wić by co­kol­wiekby co­kol­wiek z niejz niej wypadłoale mu­sisz teżmu­sisz też wie­dziećmu­sisz być niepew­nymbyć niepew­nym te­goniepew­nym te­go co mi do głowyte­go co mi do głowy wpad­nieco mi do głowy wpad­nie i wie­dziećże nie łat­wo jest spra­wić by co­kol­wiekjest spra­wić by co­kol­wiek z niejby co­kol­wiek z niej wypadło

Bóg jest skłon­ny wy­baczyć ci grzech, który no­sisz będąc dziec­kiem człowie­czym. Ale mu­sisz sam so­bie wy­baczyć to, że kiedyś byłeś dzieckiem.Łat­wiej jest coś wie­dzieć, niż wie­dzieć, skąd się to wie.Nie pot­ra­fiłem nig­dy po­wie­dzieć kłam­stwa, w które by kto­kol­wiek wątpił, ani praw­dy, w którą by kto­kol­wiek uwierzył.`Mu­sisz wie­dzieć cze­go chcesz i nie zgadzać się na mniej.Wi­tam Pana Chciałabym się pa­na za­pytać, jak to jest ba­wić się moimi uczuciami? Wchodzić bu­tami w życie i dep­tać naj­ważniej­sze wartości. Spra­wić, że się człowiek przy­wiążę, a po­tem nożyca­mi ob­ciąć tą nić, która nas łączyła. I być zim­nym. Zim­nym jak lód. Ja­kie to uczu­cie zos­ta­wić osobę krwa­wiącą na drodze zwa­nej życiem. Jeśli chce pan wie­dzieć, chętnie wyjaśnię.Zro­zum, że ja się te­go nie do­myślę. Mu­sisz po­wie­dzieć mi to wprost. Choćby to miało boleć.