Ali­men­ty - ka­ra za przedłużanie ga­tun­ku w niewłaści­wym kierunku.


ali­men­ty- ka­ra-za przedłużanie-ga­tun­ku-w niewłaś­wym-kierunku
jerzy leszczyńskiali­men­ty ka­raza przedłużaniega­tun­kuw niewłaści­wymkierunku ka­ra za przedłużanieza przedłużanie ga­tun­kuga­tun­ku w niewłaści­wymw niewłaści­wym kierunku ka­ra za przedłużanie ga­tun­kuza przedłużanie ga­tun­ku w niewłaści­wymga­tun­ku w niewłaści­wym kierunku ka­ra za przedłużanie ga­tun­ku w niewłaści­wymza przedłużanie ga­tun­ku w niewłaści­wym kierunku ka­ra za przedłużanie ga­tun­ku w niewłaści­wym kierunku

to czas po­karze czy aby na pewno dobrą dro­ga poszliśmy i we właści­wym kierunku Sza­cunek? Nie cier­pię te­go słowa. Pew­nie dla­tego że na tym świecie trze­ba sza­nować niewłaści­wych ludzi z niewłaści­wych powodów.Bóg może uczynić w naszym kierunku tysiąc kroków, ale ten jeden w Jego kierunku - ten musimy zrobić sami.Stąpasz sta­bil­nie Żeby roz­paść się jak puzzle Trzy­mam Cię w moich ramionach Żebyś za­pom­niała o całym źle Trzy­mała się ich Jak os­tatniej des­ki na pełnym morzu Zro­biłaś krok Ra­tuj się Mo­je Two­je ra­miona zaw­sze czekają By być kołem ra­tun­ko­wym od Twych demonów Być może je­dynym praw­dzi­wym do­wodem obec­ności diabła jest żar­li­wość prag­nienia, ja­kie wszys­cy w ta­kim mo­men­cie żywią, by mieć pew­ność, że pro­wadzi on swo­je dzieło.Ala ma kota, ale kot ma dość Ali.