Alpy ścigane wzrokiem ze szczytu na szczyt uciekają wyżej, wyżej przebiły błękit i zajęły niebo


alpy-ścigane-wzrokiem-ze-szczytu-na-szczyt-uciekają-wyżej-wyżej-przebiły-błękit-i-zajęły-niebo
julian przybośalpyściganewzrokiemzeszczytunaszczytuciekająwyżejwyżejprzebiłybłękitzajęłynieboalpy ściganeścigane wzrokiemwzrokiem zeze szczytuszczytu nana szczytszczyt uciekająuciekają wyżejwyżej przebiłyprzebiły błękitbłękit ii zajęłyzajęły nieboalpy ścigane wzrokiemścigane wzrokiem zewzrokiem ze szczytuze szczytu naszczytu na szczytna szczyt uciekająszczyt uciekają wyżejwyżej przebiły błękitprzebiły błękit ibłękit i zajęłyi zajęły nieboalpy ścigane wzrokiem ześcigane wzrokiem ze szczytuwzrokiem ze szczytu naze szczytu na szczytszczytu na szczyt uciekająna szczyt uciekają wyżejwyżej przebiły błękit iprzebiły błękit i zajęłybłękit i zajęły nieboalpy ścigane wzrokiem ze szczytuścigane wzrokiem ze szczytu nawzrokiem ze szczytu na szczytze szczytu na szczyt uciekająszczytu na szczyt uciekają wyżejwyżej przebiły błękit i zajęłyprzebiły błękit i zajęły niebo

Spoglądać w górę, sięgać myślą poza granice widzialnego świata... i wznosić się wyżej... zawsze wyżej... -Ludwik Pasteur
spoglądać-w-górę-ęgać-myślą-poza-granice-widzialnego-świata-i-wznosić-ę-wyżej-zawsze-wyżej
Spoglądać w górę, sięgać myślą po­za gra­nice widzial­ne­go świata... i wzno­sić się wyżej... zaw­sze wyżej. -Louis Pasteur
spoglądać-w górę-ęgać-myślą-po­za-gra­nice-widzial­ne­go-świata-i wzno­ć ę-wyżej-zaw­sze wyżej
Mężczyźni różnią się co naj­wyżej ja­ko niebo i ziemia, ko­biety wszak jak niebo i piekło są różne. -Alfred Tennyson
mężczyź-różą ę-co naj­wyżej-ja­ko-niebo-i ziemia-ko­biety-wszak-jak niebo-i piekło-są różne
Bądź jak wiatr, który rzuca się w przestrzeń z jaskini skalnej. Wznoś się wyżej, coraz wyżej... -Zaratustra
bądź-jak-wiatr-który-rzuca-ę-w-przestrzeń-z-jaskini-skalnej-wznoś-ę-wyżej-coraz-wyżej