Ambicja łatwiej chwyta się małych duszyczek niż dusz wielkich, jak ogień ima się snadniej strzech niż pałaców.


ambicja-łatwiej-chwyta-ę-łych-duszyczek-ż-dusz-wielkich-jak-ogień-ima-ę-snadniej-strzech-ż-pałaców
nicolas sebastien rochambicjałatwiejchwytasięmałychduszyczekniżduszwielkichjakogieńimasnadniejstrzechpałacówambicja łatwiejłatwiej chwytachwyta sięsię małychmałych duszyczekduszyczek niżniż duszdusz wielkichjak ogieńogień imaima sięsię snadniejsnadniej strzechstrzech niżniż pałacówambicja łatwiej chwytałatwiej chwyta sięchwyta się małychsię małych duszyczekmałych duszyczek niżduszyczek niż duszniż dusz wielkichjak ogień imaogień ima sięima się snadniejsię snadniej strzechsnadniej strzech niżstrzech niż pałacówambicja łatwiej chwyta sięłatwiej chwyta się małychchwyta się małych duszyczeksię małych duszyczek niżmałych duszyczek niż duszduszyczek niż dusz wielkichjak ogień ima sięogień ima się snadniejima się snadniej strzechsię snadniej strzech niżsnadniej strzech niż pałacówambicja łatwiej chwyta się małychłatwiej chwyta się małych duszyczekchwyta się małych duszyczek niżsię małych duszyczek niż duszmałych duszyczek niż dusz wielkichjak ogień ima się snadniejogień ima się snadniej strzechima się snadniej strzech niżsię snadniej strzech niż pałaców

Daleko bardziej trzeba się strzec małych wad ludzkich niż wielkich, podobnie jak więcej trzeba strzec się wszy niż lwów.Nieszczęsna natura ludzka sprawia, iż rzadko się zdarza, by wielcy ludzie byli umiarkowani; że zaś zawsze łatwiej jest folgować swej sile niż ją powstrzymywać, zatem wśród ludzi niepospolitych łatwiej - być może - znalazłoby się nadzwyczaj cnotliwych niż nadzwyczaj roztropnych.Głód podczas wojny daje się łatwiej znieść niż podczas pokoju. Łatwiej znieść i łatwiej wytłumaczyć.Łatwiej kochać ludzi niż sąsiada, a Polskę niż Polaków.Piękność jest dla kobiety ważniejsza niż inteligencja, bo mężczyźnie łatwiej przychodzi patrzenie niż myślenie.Dla niejednego człowieka łatwiej jest spełnić przysługę, niż ją przyjąć. Najczęściej wchodzi tu w grę podrażniona ambicja. Człowiek lubi być niezależny i jak najwięcej zawdzięczać sobie. Nie lubi prosić ani okazywać wdzięczności. Jest w tym po prostu brak poczucia rzeczywistości: nawet najbardziej niezależny człowiek na każdym kroku w swym bytowaniu i w swoim działaniu uzależniony jest od drugich.