Amerykańska polityka opiera się na dwóch zasadach: każdy prezydent USA powinien mieć swoją wojnę. I druga: mogą przy tym zostawić innych bez pomocy. A przy tym podkreślają z upodobaniem, że są prawdziwymi chrześcijanami.


amerykańska-polityka-opiera-ę-na-dwóch-zasadach-każdy-prezydent-usa-powinien-mieć-swoją-wojnę-i-druga-mogą-przy-tym-zostawić-innych-bez
michaił gorbaczowamerykańskapolitykaopierasięnadwóchzasadachkażdyprezydentusapowinienmiećswojąwojnędrugamogąprzytymzostawićinnychbezpomocypodkreślająupodobaniemżeprawdziwymichrześcijanamiamerykańska politykapolityka opieraopiera sięsię nana dwóchdwóch zasadachkażdy prezydentprezydent usausa powinienpowinien miećmieć swojąswoją wojnęi drugamogą przyprzy tymtym zostawićzostawić innychinnych bezbez pomocyprzy tymtym podkreślająpodkreślają zz upodobaniemsą prawdziwymiprawdziwymi chrześcijanamiamerykańska polityka opierapolityka opiera sięopiera się nasię na dwóchna dwóch zasadachkażdy prezydent usaprezydent usa powinienusa powinien miećpowinien mieć swojąmieć swoją wojnęmogą przy tymprzy tym zostawićtym zostawić innychzostawić innych bezinnych bez pomocya przy tymprzy tym podkreślajątym podkreślają zpodkreślają z upodobaniemże są prawdziwymisą prawdziwymi chrześcijanami

Ja­kie ma szan­se przy­jaźń dwóch ko­biet z przy­jaźnią ko­biety i mężczyz­ny?? Żad­nych.... Zaw­sze wyg­ra ta druga....Przy­jaźń po­lega na tym, także na tym, że nie dos­tar­cza się przy­jaciołom zby­tecznych zgryzot.Sko­ro przy­jaźń dam­sko-męska oka­zuje się być ta­ka dob­ra, bez zaz­drości, bez niepot­rzeb­nych zgrzytów, pełna wy­rozu­miałości, rozmów na każdy te­mat.. To czy war­to to psuć i szu­kać na siłę gdzieś w tym miłości? Wychodzę z założenia, że w ogóle przy­jaźń jest lep­sza od miłości.Każdy ma coś do ro­boty. Po to jes­teśmy na tym świecie, żeby mieć coś do ro­boty. Żeby się przy­dać ko­muś lub czemuś.Jedynie miłość rozumie tajemnicę: innych obdarować i samemu przy tym stać się bogatym.Rozwój sztuki opiera się na wyjątkach, a nie na zasadach.