An­kh-Mor­pork ek­spe­rymen­to­wało z wielo­ma sys­te­mami rządów, aż osiągnęło formę de­mok­racji zna­na ja­ko „Je­den Człowiek, Je­den Głos”. Pat­rycjusz był tym Człowiekiem, miał Głos.


an­kh-mor­pork-ek­spe­rymen­to­wało-z wielo­-sys­te­mami-rządów-aż osiągnęło-formę-de­mok­racji-zna­na-ja­ko-je­den-człowiek
p » terry pratchett » mortan­khmor­porkek­spe­rymen­to­wałoz wielo­masys­te­mamirządóważ osiągnęłoformęde­mok­racjizna­naja­ko„je­denczłowiekje­dengłos”pat­rycjusz byłtymczłowiekiemmiałgłosek­spe­rymen­to­wało z wielo­maz wielo­ma sys­te­mamisys­te­mami rządóważ osiągnęło formęformę de­mok­racjide­mok­racji zna­nazna­na ja­koja­ko „je­den„je­den człowiekje­den głos”pat­rycjusz był tymtym człowiekiemmiał głosek­spe­rymen­to­wało z wielo­ma sys­te­mamiz wielo­ma sys­te­mami rządóważ osiągnęło formę de­mok­racjiformę de­mok­racji zna­nade­mok­racji zna­na ja­kozna­na ja­ko „je­denja­ko „je­den człowiekpat­rycjusz był tym człowiekiem

Set­ki emoc­ji w je­den głos wzięły, W jed­no się echo zlały. Łza się po­toczyła, krew się ulała, Oczy wciąż w je­den pun­kt patrzą, I czekają, Cze­kają i nic po­nad to, Aż w końcu głos przemówi, Uwol­ni uczu­cia serca. Wy­buch i spalenie, To tyl­ko je czeka.Naj­lichsze na­wet ek­spe­rymen­ta­tor­stwo współczes­ne po­siada je­den bez­względny plus: in­dy­widualną od­wagę pa­lenia za sobą mostów, sta­wiania wszys­tkiego na jedną kartę. Zbyt zaś uroczys­ty tra­dyc­jo­nalizm, zręczne żon­glo­wanie wszel­ki­mi sztan­da­rami, to aż naz­byt często ni­cość i niemoc twórcza.Głos sumienia i głos honoru brzmią cichutko, gdy kiszki marsza grają.Żad­na liczba ek­spe­rymentów nie może do­wieść, że mam rację: je­den ek­spe­ryment może po­kazać, że jej nie mam.Żaden ludzki głos nie potrafi wyrazić powszechnej żałoby z taką ekspresją, jak głos psi.Je­den cham zburzy przy­jemną za­bawę, na­tomiast je­den kul­tu­ral­ny człowiek to zbyt mało, żeby pod­nieść po­ziom za­bawy chamów.