An­kh-Mor­pork ek­spe­rymen­to­wało z wielo­ma sys­te­mami rządów, aż osiągnęło formę de­mok­racji zna­na ja­ko „Je­den Człowiek, Je­den Głos”. Pat­rycjusz był tym Człowiekiem, miał Głos.


an­kh-mor­pork-ek­spe­rymen­to­wało-z wielo­-sys­te­mami-rządów-aż osiągnęło-formę-de­mok­racji-zna­na-ja­ko-je­den-człowiek
p » terry pratchett » mortan­khmor­porkek­spe­rymen­to­wałoz wielo­masys­te­mamirządóważ osiągnęłoformęde­mok­racjizna­naja­ko„je­denczłowiekje­dengłos”pat­rycjusz byłtymczłowiekiemmiałgłosek­spe­rymen­to­wało z wielo­maz wielo­ma sys­te­mamisys­te­mami rządóważ osiągnęło formęformę de­mok­racjide­mok­racji zna­nazna­na ja­koja­ko „je­den„je­den człowiekje­den głos”pat­rycjusz był tymtym człowiekiemmiał głosek­spe­rymen­to­wało z wielo­ma sys­te­mamiz wielo­ma sys­te­mami rządóważ osiągnęło formę de­mok­racjiformę de­mok­racji zna­nade­mok­racji zna­na ja­kozna­na ja­ko „je­denja­ko „je­den człowiekpat­rycjusz był tym człowiekiem

Głos sumienia i głos honoru brzmią cichutko, gdy kiszki marsza grają. -Denis Diderot
głos-sumienia-i-głos-honoru-brzmią-cichutko-gdy-kiszki-marsza-grają
Żad­na liczba ek­spe­rymentów nie może do­wieść, że mam rację: je­den ek­spe­ryment może po­kazać, że jej nie mam. -Albert Einstein
Żad­na-liczba-ek­spe­rymentów-nie może-do­wieść-że mam-rację-­den-ek­spe­ryment-może-po­kazać-że jej-nie mam
Żaden ludzki głos nie potrafi wyrazić powszechnej żałoby z taką ekspresją, jak głos psi. -Curzio Malaparte
Żaden-ludzki-głos-nie-potrafi-wyrazić-powszechnej-żałoby-z-taką-ekspresją-jak-głos-psi
Je­den cham zburzy przy­jemną za­bawę, na­tomiast je­den kul­tu­ral­ny człowiek to zbyt mało, żeby pod­nieść po­ziom za­bawy chamów. -Ryszard Kapuściński
je­den-cham-zburzy-przy­jemną-za­bawę-na­tomiast-­den-kul­­ral­ny-człowiek-to zbyt-ło-żeby-pod­nieść-po­ziom-za­bawy-chamów