Anegdoty przychodzą nawet w pochmurny dzień. Podobne do rośliny zwanej dziwaczkiem, po łacinie Mirabilis jalapa. Świetny obiekt do badań genetycznych. Kwitnie nocą, a nawet próbuje kwitnąć kiedy pada deszcz.


anegdoty-przychodzą-nawet-w-pochmurny-dzień-podobne-do-rośliny-zwanej-dziwaczkiem-po-łacinie-mirabilis-jalapa-Świetny-obiekt-do-badań
jan twardowskianegdotyprzychodząnawetpochmurnydzieńpodobnedoroślinyzwanejdziwaczkiempołaciniemirabilisjalapaŚwietnyobiektbadańgenetycznychkwitnienocąpróbujekwitnąćkiedypadadeszczanegdoty przychodząprzychodzą nawetnawet ww pochmurnypochmurny dzieńpodobne dodo roślinyrośliny zwanejzwanej dziwaczkiempo łaciniełacinie mirabilismirabilis jalapaŚwietny obiektobiekt dodo badańbadań genetycznychkwitnie nocąnawet próbujepróbuje kwitnąćkwitnąć kiedykiedy padapada deszczanegdoty przychodzą nawetprzychodzą nawet wnawet w pochmurnyw pochmurny dzieńpodobne do roślinydo rośliny zwanejrośliny zwanej dziwaczkiempo łacinie mirabilisłacinie mirabilis jalapaŚwietny obiekt doobiekt do badańdo badań genetycznycha nawet próbujenawet próbuje kwitnąćpróbuje kwitnąć kiedykwitnąć kiedy padakiedy pada deszcz

Każdy nowy dzień zaczyna się głęboka nocą. Nawet jeśli niebo zmęczyło się błękitem, nie gaś nigdy światła nadziei.. . . nikt nie może stracić z oczu tego, czego pragnie. Nawet kiedy przychodzą chwile, gdy zdaje się, że cały świat i inni są silniejsi. Sekret tkwi w tym, by się nie poddać.Kiedy kobieta kocha, przebacza wszystko, nawet zbrodnie: kiedy nie kocha, nie przebacza niczego, nawet cnót.Pod drzewem nie pada, kiedy pada. Ale zaczyna, kiedy przestaje padać.Można zapomnieć zdobywcy i grabież, i nawet gwałt, ale nie można przebaczyć uczonemu, jeżeli próbuje to naukowo uzasadnić.Ludzie przychodzą i odchodzą, a ty nie przywiązujesz do tego większej wagi. Lecz kiedy przychodzi przyjaciel, w twoim życiu wschodzi słońce, powietrze staje się rześkie, kwiaty zakwitają, niebo się rozjaśnia, a noc staje się głębsza. Cała ziemia się ożywia i nawet ptaki śpiewają radośniej.