Ani ambicja, ani sztuka, ani podróże, ani bogactwo - uśmiech jest niezbędny do życia. Taki uśmiech, który z sytego serca płynie.


ani-ambicja-ani-sztuka-ani-podróże-ani-bogactwo-uśmiech-jest-niezbędny-do-życia-taki-uśmiech-który-z-sytego-serca-płynie
maria kuncewiczaniambicjaanisztukapodróżebogactwouśmiechjestniezbędnydożyciatakiuśmiechktórysytegosercapłynieani ambicjaani sztukaani podróżeani bogactwobogactwouśmiechuśmiech jestjest niezbędnyniezbędny dodo życiataki uśmiechktóry zz sytegosytego sercaserca płynieani bogactwouśmiech jestuśmiech jest niezbędnyjest niezbędny doniezbędny do życiaktóry z sytegoz sytego sercasytego serca płynieuśmiech jest niezbędnyuśmiech jest niezbędny dojest niezbędny do życiaktóry z sytego sercaz sytego serca płynieuśmiech jest niezbędny douśmiech jest niezbędny do życiaktóry z sytego serca płynie

Nie kocham go, ani za szcze­ry uśmiech, ani za poczu­cie humoru, ani za głos, który da­je ta­kie ukojenie, ani za to urocze za­gubienie w oczach, kiedy nie wie jak po­winien się zachować. Nie, na­wet nie po­myślałabym o tym, żeby po­kochać ko­goś z kim nig­dy nie mogłabym być.Przychodzi taka pora, kiedy nie żądasz niczego. Ani ust, ani uśmiechu, ani miękkich ramion, ani oddechu jej obecności. Wystarcza, że ona jest.Prawdę swą należy mówić głośno, nie schlebiając ani rzeczom, ani wypadkom, ani stosunkom, ani ideom.Jaki człowiek jest najmniej pożyteczny? Taki, który nie umie ani rządzić, ani być posłusznym.Artysta nie jest sługą ani kierownikiem, nie należy ani do narodu, ani do świata, nie służy żadnej idei ani żadnemu społeczeństwu.Jeśli wasza światłość, wie­dza, nauka, mądrość pro­wadzi do uczynków dob­rych, wówczas pochodzi z miłości. Jeśli jest użyta na mnożenie zła, nie jest ani światłością, ani nauką, ani prawdą, ani miłością.