Ani w życiu pry­wat­nym, ani w moich pra­cach nig­dy nie uk­ry­wałem, że jes­tem zdek­la­rowa­nym niewierzącym.


ani-w życiu-pry­wat­nym-ani-w moich-pra­cach-nig­dy-nie uk­ry­wałem-że jes­tem-zdek­­rowa­nym-niewierzącym
zygmunt freudaniw życiupry­wat­nymaniw moichpra­cachnig­dynie uk­ry­wałemże jes­temzdek­la­rowa­nymniewierzącymani w życiuw życiu pry­wat­nymani w moichw moich pra­cachpra­cach nig­dynig­dy nie uk­ry­wałemże jes­tem zdek­la­rowa­nymzdek­la­rowa­nym niewierzącymani w życiu pry­wat­nymani w moich pra­cachw moich pra­cach nig­dypra­cach nig­dy nie uk­ry­wałemże jes­tem zdek­la­rowa­nym niewierzącymani w moich pra­cach nig­dyw moich pra­cach nig­dy nie uk­ry­wałemani w moich pra­cach nig­dy nie uk­ry­wałem

Jak w ogóle opi­sać miłość, w której nic się nie dzieje i dziać nie może, miłość której ujaw­nić nie wol­no ani jed­nym słowem, ani jed­nym drgnięciem twarzy, ani jed­nym spoj­rze­niem? Miłość zaw­sze do cze­goś dąży, na coś cze­ka, a na cóż mogłem cze­kać ja, cze­go się spodziewać? 8 lat pod­stawówki i 4 la­ta li­ceum. Wreszcie.A zwal­niani nau­czy­ciele? A niech zakładają pry­wat­ne szkoły lub idą do szkół pry­wat­nych, a tam cze­ka ich uczci­wa pra­ca - 40 godzin, dos­to­sowa­nie się do sza­lonych wy­mogów tych, których stać na 2,5 tys czes­ne­go i na­wet sprząta­nie po lek­cjach sa­li oraz pra­ca na wa­kac­jach i doszka­lanie się.Nig­dy nie wie­działa, co jest jej pry­wat­nym przeżyciem, a co two­rem li­terac­kiego wy­siłku. Pa­piero­wo żyję - myślała w ta­kich chwi­lach, bo­gat­sza od in­nych o wrażenia, ale bied­niej­sza o tożsamość.Ile no­cy pot­rze­ba, by nab­rać odwagi? Twier­dzisz za­tem, że wiesz, możesz i tak chcesz. Masz pra­wo. Wy­ciągasz nitkę z mo­jej ulu­bionej su­kien­ki. Widziałam og­romny wy­siłek, kiedy łamałaś ob­ca­sy moich ulu­bionych czer­wo­nych szpi­lek. Nie do­tyka mnie ani dłoń ani two­je słowo, przyjacielu.W moich snach zna­lazłem trochę piękna które­go na dar­mo szu­kałem w życiu, i wędro­wałem przez sta­re og­ro­dy i zacza­rowa­ne lasy.