anioł miłości śpiewa nad brze­giem serca ter­ror milczenia 


anioł-miłoś-śpiewa-nad-brze­giem-serca-ter­ror-milczenia 
alicia slobaniołmiłościśpiewanadbrze­giemsercater­rormilczenia anioł miłościmiłości śpiewaśpiewa nadnad brze­giembrze­giem sercaserca ter­roranioł miłości śpiewamiłości śpiewa nadśpiewa nad brze­giemnad brze­giem sercabrze­giem serca ter­rorserca ter­ror milczenia anioł miłości śpiewa nadmiłości śpiewa nad brze­giemśpiewa nad brze­giem sercanad brze­giem serca ter­rorbrze­giem serca ter­ror milczenia anioł miłości śpiewa nad brze­giemmiłości śpiewa nad brze­giem sercaśpiewa nad brze­giem serca ter­rornad brze­giem serca ter­ror milczenia 

Nieba uchyla Ser­ce po brze­gi wiary Anioł na straży Krys­ty­na Sz.  04.08.2014r.Nie os­toi się długo żaden rząd i żad­na władza, jeżeli ter­ror i prze­moc będą je­dynym jej opar­ciem. W os­tatniej in­stan­cji bo­wiem de­cydo­wał i de­cydu­je na­dal człowiek.Dzi­siaj pro­ponuję her­batkę z me­lisy i ru­mian­ku. Pa­miętaj me­lisa us­po­kaja a ru­mianek rozwesela. Po­noć . Usiądźmy nad brze­giem rze­ki, wsłuchaj­my się w jej szum. Otu­leni ko­cykiem wsłucha­my się w tą osob­liwą melodię. Pa­miętaj taką her­batkę pi­je się bez białej tru­ciz­ny, bo wte­dy czy­ni ona cu­da. Będzie cu­dow­nie, obiecuję Ci to.Chcę cze­goś prawdziwego. Uczu­cia trwające­go całe mo­je życie. Spon­ta­niczności i zaskoczenia Podróży na dru­gi ko­niec świata. Gorącej cze­kola­dy w cza­sie zimy A la­tem długiego spa­ceru nad brze­giem morza Pragnę stok­ro­tek i nieza­pomi­najek. I żebyś skra­dał mi bu­ziaki tak niespodziewanie Chcę żebyś przy mnie był. Po pros­tu był.Kiedyś może skończy się ten hałas i ter­ror, ale two­ja miłość i two­je ser­ce zos­ta­nie.I te parę dni, które spędzi­liśmy ze sobą.To tak kiedy cza­sami bu­dują dom i przyj­dzie dziec­ko. I dot­knie wil­gotne­go be­tonu ręką.Po­tem w do­mu mie­szkają ludzie, rodzą się i umierają i przychodzą no­wi,ale ten mały ślad ręki zos­ta­je na zaw­sze.To chy­ba ja­koś tak...nie umiem pi­sać o miłości.Serca kobiet, jak serca aniołów, pełne są miłości i litości.