Ar­chi­tek­tu­ra we­nec­kiego kościoła Święte­go Mar­ka dorównu­je w swej głupo­cie wszys­tkiemu, cze­go uczo­no i do­puszcza­no się pew­no w je­go murach.


ar­chi­tek­­ra-we­nec­kiego-kościoła-Święte­go-mar­ka-dorównu­-w swej-głupo­cie-wszys­tkiemu-cze­go-uczo­no-i do­puszcza­no ę
johann wolfgang goethear­chi­tek­tu­rawe­nec­kiegokościołaŚwięte­gomar­kadorównu­jew swejgłupo­ciewszys­tkiemucze­gouczo­noi do­puszcza­no siępew­now je­gomurachar­chi­tek­tu­ra we­nec­kiegowe­nec­kiego kościołakościoła Święte­goŚwięte­go mar­kamar­ka dorównu­jedorównu­je w swejw swej głupo­ciegłupo­cie wszys­tkiemucze­go uczo­nouczo­no i do­puszcza­no sięi do­puszcza­no się pew­nopew­no w je­gow je­go murachar­chi­tek­tu­ra we­nec­kiego kościoławe­nec­kiego kościoła Święte­gokościoła Święte­go mar­kaŚwięte­go mar­ka dorównu­jemar­ka dorównu­je w swejdorównu­je w swej głupo­ciew swej głupo­cie wszys­tkiemucze­go uczo­no i do­puszcza­no sięuczo­no i do­puszcza­no się pew­noi do­puszcza­no się pew­no w je­gopew­no w je­go murach

Głup­sza od głupo­ty jest uczo­na głupota.Zbiera pieniądze i od­puszcza grzechy Oni mu więc płacą i już są bez winy Chla­pie wodą z kra­nu kościel­ne obrazy mor­derca ich do­tyka i już jest bez skazy Bo kul­tu­ra Kościoła to być niekulturalnym Spa­lić wszys­tko praw­dzi­we – to je­go kultura Praw­dzi­wa ar­chi­tek­tu­ra jest rzeźbiarstwem.Przy­padek często by­wa ar­chi­tek­tem rzeczywistości.Wszys­tko co dzis jest nam w sta­nie dac szczes­cie, jut­ro przy­niesie smu­tek. Je­dyna dro­ga do szczes­cia to znosze­nie z po­kora ut­ra­ty i cze­kanie na pojutrze.Wszys­tko zno­si, wszys­tkiemu wie­rzy, we wszys­tkim pokłada nadzieję, wszys­tko przet­rzy­ma. Miłość nig­dy nie ustaje.