Ar­tysta, który ro­bi coś za dob­rze, jeżeli się nie pil­nu­je, zaczy­na po pew­nym cza­sie po­pisy­wać się, sta­rać o efek­ty, i w końcu ro­bi to coś znacznie gorzej.


ar­tysta-który-ro­bi-coś-za dob­rze-żeli ę-nie pil­nu­-zaczy­na-po pew­nym-cza­sie-po­pisy­wać-ę-sta­rać-o efek­ty
s » jerome david salinger » buszujący w zbożuar­tystaktóryro­bicośza dob­rzejeżeli sięnie pil­nu­jezaczy­napo pew­nymcza­siepo­pisy­waćsięsta­raćo efek­tyi w końcuto cośznaczniegorzejktóry ro­biro­bi coścoś za dob­rzejeżeli się nie pil­nu­jezaczy­na po pew­nympo pew­nym cza­siecza­sie po­pisy­waćpo­pisy­wać sięsta­rać o efek­tyi w końcu ro­biro­bi to cośto coś znacznieznacznie gorzejktóry ro­bi cośro­bi coś za dob­rzezaczy­na po pew­nym cza­siepo pew­nym cza­sie po­pisy­waćcza­sie po­pisy­wać sięi w końcu ro­bi to cośro­bi to coś znacznieto coś znacznie gorzej

Być dob­rym to jest coś, ale postępo­wać dob­rze to znacznie więcej.•  Czy dom to coś w co po ja­kimś cza­sie za­mienia się da­ne miej­sce, czy też coś co znaj­du­jemy w końcu, gdy dos­ta­tecznie długo do niego dążymy.- Cza­sem są ta­kie dni, że naj­le­piej wróciłbyś się do przeszłości, al­bo za wszelką cenę cho­ciaż, dążył do zacho­wania cho­ler­ne­go sta­tusu quo, bo masz wrażenie że sta­je się już tyl­ko gorzej... - ale ope­rac­je cza­sowe nie istnieją -cho­lera, wiem. może i dobrze...Trze­ba zaw­sze sta­rać się wy­naj­dy­wać dla każde­go wyjście z je­go położenia, sta­rać się udo­wod­nić możli­wości dos­tatku, zdro­wia, po­myślności. Ta­kie wyjście is­tnieje zaw­sze i w każdej sy­tuac­ji, i zaw­sze każdy może je od­na­leźć, jeżeli się zechce.Marzę o cof­nięciu cza­su. Chciałbym wrócić na pew­ne roz­sta­je dróg w swoim życiu, jeszcze raz przeczy­tać uważnie na­pisy na dro­gow­ska­zach i pójść w in­nym kierunku.