Ar­tyzm zaw­sze jest ge­niu­szem, ge­niusz nie zaw­sze jest ar­tyzmem. --- zain­spi­rował Dr Ta­wian Stambuła 


ar­tyzm-zaw­sze-jest ge­niu­szem-ge­niusz-nie zaw­sze-jest ar­tyzmem-zain­spi­rował-dr ta­wian-stambuła 
emilia szumiłoar­tyzmzaw­szejest ge­niu­szemge­niusznie zaw­szejest ar­tyzmemzain­spi­rowałdr ta­wianstambuła ar­tyzm zaw­szezaw­sze jest ge­niu­szemge­niusz nie zaw­szenie zaw­sze jest ar­tyzmemzain­spi­rowałzain­spi­rował dr ta­wiandr ta­wian stambuła ar­tyzm zaw­sze jest ge­niu­szemge­niusz nie zaw­sze jest ar­tyzmemzain­spi­rował dr ta­wianzain­spi­rował dr ta­wian stambuła zain­spi­rował dr ta­wian stambuła 

Zaw­sze Cię już znajdę. Nie ważne w ja­kim wciele­niu. Za duża część mo­jej duszy zos­tała przy­pisa­na To­bie. Mi­mo, iż cza­sem mogę myśleć, że błądze. Zaw­sze będę się zbliżał do Ciebie, bo zaw­sze będę w drodze.Naj­ważniej­szą godziną jest zaw­sze ta obec­na! Naj­ważniej­szym człowiekiem jest zaw­sze ten, który aku­rat stoi prze­de mną! Dziełem naj­ko­nie­czniej­szym jest zaw­sze miłość! Zaw­sze się ja­koś układa. Zaw­sze, po­mimo wszys­tkiego, do siebie wra­camy. Zaw­sze pot­ra­fię po­now­nie być szczęśli­wa. A po­tem się budzę.był ge­niu­szem - miał cho­robę psychiczną. zain­spi­rowa­ne fil­mem `Ama­deus` ;) Wi­na jest zaw­sze brze­mieniem, które każdy sam na siebie nakłada, lecz nie zaw­sze jest nałożona słusznie.Ero­tyka to zaw­sze twór wyob­raźni, jed­nak wyob­raźni zain­spi­rowa­nej jakąś cielesnością.