Artysta dopiero wówczas jest wielki, gdy sprawia, iż widzowie nie interesują się detalami.


artysta-dopiero-wówczas-jest-wielki-gdy-sprawia-iż-widzowie-nie-interesują-ę-detalami
sarah bernhardtartystadopierowówczasjestwielkigdysprawiawidzowienieinteresująsiędetalamiartysta dopierodopiero wówczaswówczas jestjest wielkigdy sprawiaiż widzowiewidzowie nienie interesująinteresują sięsię detalamiartysta dopiero wówczasdopiero wówczas jestwówczas jest wielkiiż widzowie niewidzowie nie interesująnie interesują sięinteresują się detalamiartysta dopiero wówczas jestdopiero wówczas jest wielkiiż widzowie nie interesująwidzowie nie interesują sięnie interesują się detalamiartysta dopiero wówczas jest wielkiiż widzowie nie interesują sięwidzowie nie interesują się detalami

Człowiek dopiero wtedy jest szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać. Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić swoją małość. Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest sługą.Przyjaźń prawdziwa istnieje dopiero wtedy, gdy człowiek nie ma nic, bo wówczas przyjaciel jest jego jedynym majątkiem.Miłość zaczyna się rozwijać dopiero wówczas, gdy kochamy tych, którzy nie mogą się nam na nic przydać.Stosunek pomiędzy nauką a myśleniem staje się autentyczny dopiero wówczas, gdy dostrzegamy przedzielającą je przepaść.Polityka ulegnie zmianie dopiero wówczas, gdy mądrość będzie się rozprzestrzeniać równie łatwo, jak głupota.Rozliczne wyznania stają się dopiero wówczas szkodliwe, gdy jedno z nich rości sobie prawo prześladowania i uciskania innych.