Artysta powinien gardzić sądem, który nie opiera się na rozumnej obserwacji zjawisk. Powinien obawiać się nastroju literackiego...


artysta-powinien-gardzić-sądem-który-nie-opiera-ę-na-rozumnej-obserwacji-zjawisk-powinien-obawiać-ę-nastroju-literackiego
paul cezanneartystapowiniengardzićsądemktórynieopierasięnarozumnejobserwacjizjawiskpowinienobawiaćnastrojuliterackiegoartysta powinienpowinien gardzićgardzić sądemktóry nienie opieraopiera sięsię nana rozumnejrozumnej obserwacjiobserwacji zjawiskpowinien obawiaćobawiać sięsię nastrojunastroju literackiegoartysta powinien gardzićpowinien gardzić sądemktóry nie opieranie opiera sięopiera się nasię na rozumnejna rozumnej obserwacjirozumnej obserwacji zjawiskpowinien obawiać sięobawiać się nastrojusię nastroju literackiegoartysta powinien gardzić sądemktóry nie opiera sięnie opiera się naopiera się na rozumnejsię na rozumnej obserwacjina rozumnej obserwacji zjawiskpowinien obawiać się nastrojuobawiać się nastroju literackiegoktóry nie opiera się nanie opiera się na rozumnejopiera się na rozumnej obserwacjisię na rozumnej obserwacji zjawiskpowinien obawiać się nastroju literackiego

Artysta, prawdziwy artysta, a nie przeintelektualizowany młynek mielący automatycznie wszystkie możliwe wariacje i perturbacje, nie powinien bać się cierpienia.Minister nie powinien żalić się na gazety. Nie powinien ich nawet czytać. Powinien je pisać.Artysta, który przejmuje się sądem potomnych nie może być wolny.Ktoś to przecież powinien zrobić, znak zapytania. Ktoś powinien reagować, znak zapytania. Ktoś powinien się przeciwstawić, znak zapytania. Ktoś powinien protestować, znak zapytania. Ja sobie też zadawałem takie pytania, sam. I znajdowałem taką odpowiedź – jeżeli ktoś, to dlaczego nie ja?Można malować rzetelnie, nie ściągając uwagi na swoje życie prywatne. Oczywiście, artysta pragnie się wznieść intelektualnie możliwie najwyżej, ale człowiek powinien pozostać nieznany.Aforyzm, który nam się podoba z profilu, nie powinien być oglądany en face.