At­mosfe­ra była gęsta od myśli i rzeczy do po­wie­dze­nia. Ale w ta­kich mo­men­tach mówi się tyl­ko Małe Rzeczy. Duże Rzeczy są scho­wane w środ­ku, nie wypowiedziane.


at­mosfe­ra-była-gęsta-od myśli-i rzeczy-do po­wie­dze­nia-ale w ­kich-mo­men­tach-mówi ę-tyl­ko-małe-rzeczy-duże rzeczy
arundhati royat­mosfe­rabyłagęstaod myślii rzeczydo po­wie­dze­niaale w ta­kichmo­men­tachmówi siętyl­komałerzeczyduże rzeczysą scho­wanew środ­kunie wypowiedzianeat­mosfe­ra byłabyła gęstagęsta od myśliod myśli i rzeczyi rzeczy do po­wie­dze­niaale w ta­kich mo­men­tachmo­men­tach mówi sięmówi się tyl­kotyl­ko małemałe rzeczyduże rzeczy są scho­wanesą scho­wane w środ­kuat­mosfe­ra była gęstabyła gęsta od myśligęsta od myśli i rzeczyod myśli i rzeczy do po­wie­dze­niaale w ta­kich mo­men­tach mówi sięmo­men­tach mówi się tyl­komówi się tyl­ko małetyl­ko małe rzeczyduże rzeczy są scho­wane w środ­ku

Tra­gedią wielu ludzi jest prze­kona­nie, że są stworze­ni do rzeczy wiel­kich, pod­czas gdy z trud­nością ro­bią rzeczy małe.Cza­sem małe rzeczy od wiel­kich czy­nią o wiele więcej...Małe świństwa mówi się głośno... Wielkie szeptem. Prawdy natomiast nie mówi się w ogóle. Kto wie czy każda prawda nie jest w gruncie rzeczy największym świństwem?Miłość rzeczy małe umie zamieniać na rzeczy wielkie.W gruncie rzeczy człowiek nigdy nie wierzy w rzeczy ostateczne. Wie, że zdarzyły się innym, ale siebie nie potrafi w nich umiejscowić.Wielkie okazje oczekują tych, którzy dają z siebie więcej, niż się od nich wymaga. Możemy nie mieć okazji wykonywania wielkich rzeczy w wielki sposób, ale każdy może wykonywać małe rzeczy w wielki sposób.