Ateis­ta jest bez­bron­ny wo­bec wierzące­go, na­tomiast wierzący nie jest bez­bron­ny wo­bec ateis­ty. Ateis­ta mu­si udo­wad­niać, co jest zajęciem sa­mo w so­bie trud­nym, ule­gającym niepew­ności, na­tomiast wierzący ma tyl­ko piękne, czys­te, swo­je: ja wierzę, i nic do dodania.


ateis­-jest bez­bron­ny-wo­bec-wierzą­go-na­tomiast-wierzący-nie jest bez­bron­ny-wo­bec-ateis­ty-ateis­ mu­-udo­wad­niać
sławomir mrożekateis­tajest bez­bron­nywo­becwierzące­gona­tomiastwierzącynie jest bez­bron­nyateis­tyateis­ta mu­siudo­wad­niaćco jest zajęciemsa­mow so­bietrud­nymule­gającymniepew­nościma tyl­kopiękneczys­teswo­jeja wierzęi nicdo dodaniaateis­ta jest bez­bron­nyjest bez­bron­ny wo­becwo­bec wierzące­gona­tomiast wierzącywierzący nie jest bez­bron­nynie jest bez­bron­ny wo­becwo­bec ateis­tyateis­ta mu­si udo­wad­niaćco jest zajęciem sa­mosa­mo w so­biew so­bie trud­nymule­gającym niepew­nościna­tomiast wierzącywierzący ma tyl­koma tyl­ko pięknei nic do dodaniaateis­ta jest bez­bron­ny wo­becjest bez­bron­ny wo­bec wierzące­gona­tomiast wierzący nie jest bez­bron­nywierzący nie jest bez­bron­ny wo­becnie jest bez­bron­ny wo­bec ateis­tyco jest zajęciem sa­mo w so­biesa­mo w so­bie trud­nymna­tomiast wierzący ma tyl­kowierzący ma tyl­ko piękne

Ateis­ta nie boi się śmier­ci, bo nie wie­rzy, że po niej is­tnieje in­na sfe­ra. Wierzący boi się, bo nie jest pew­ny czy tra­fi tam gdzie by chciał. -Mateusz Piecki Schizoidalny
ateis­-nie boi ę-śmier­-bo nie wie­rzy-że po niej-is­tnieje-in­na-sfe­ra-wierzący boi-ę-bo nie jest pew­ny-czy-tra­fi-tam
Nig­dy nie jes­teśmy tak bez­bron­ni wo­bec cier­pienia jak wte­dy, gdy kochamy. -Zygmunt Freud
nig­dy-nie jes­teśmy-tak-bez­bron­-wo­bec-cier­pienia-jak wte­dy-gdy-kochamy
Nig­dy nie jes­teśmy tak bar­dzo bez­bron­ni wo­bec cier­pienia jak wte­dy, gdy kochamy. -Zygmunt Freud
nig­dy-nie jes­teśmy-tak-bar­dzo-bez­bron­-wo­bec-cier­pienia-jak wte­dy-gdy-kochamy
Ateis­ta nie spra­wi Bo­gu za­wodu. Chy­ba, że się nawróci... -nicola-57
ateis­-nie spra­wi-bo­gu-za­wodu-chy­ba że ę-nawró