Ateizm często po­kazu­je nam, że wie­rzy­my nie w Bo­ga praw­dzi­wego, a w bożka.


ateizm-często-po­kazu­-nam-że wie­rzy­my-nie w bo­ga-praw­dzi­wego-a w bożka
józef stanisław tischnerateizmczęstopo­kazu­jenamże wie­rzy­mynie w bo­gapraw­dzi­wegoa w bożkaateizm częstoczęsto po­kazu­jepo­kazu­je namże wie­rzy­my nie w bo­ganie w bo­ga praw­dzi­wegoateizm często po­kazu­jeczęsto po­kazu­je namże wie­rzy­my nie w bo­ga praw­dzi­wegoateizm często po­kazu­je nam

Na­wet kiedy um­rze­my, praw­do­podob­nie nie ot­rzy­mamy od­po­wie­dzi na py­tanie, dlacze­go i po co właści­wie żyliśmy. Na­wet zap­rzy­siężony ateis­ta myśli praw­do­podob­nie, że w chwi­li śmier­ci uzys­ka jakąś od­po­wiedź. Mam na myśli to, że al­bo spot­ka się z Bo­giem, al­bo po pros­tu nicze­go więcej nie będzie.Praw­dzi­wego gracza nig­dy nie zniechęci przegrana.Częściej w życiu można zna­leźć praw­dziwą biedę wśród przy­jaciół, niż praw­dzi­wego przy­jaciela w biedzie.Praw­dzi­wa wie­dza i praw­dzi­wa nauka człowieka ? to człowiek.Dla praw­dzi­wego ro­zumienia się serc nie is­tnieją różni­ce wieku.praw­dzi­wy przy­jaciel zaw­sze wprost po­wie ci bo­lesną prawdę - po­wie ci o to­bie całą prawdę -  dla­tego na­si wro­gowie są naszy­mi naj­lep­szy­mi i praw­dzi­wymi przy­jaciółmi, lecz oczy­wiście naj­lep­szy­mi i praw­dzi­wymi przy­jaciółmi po Bo­gu, Mat­ce Bożej, Świętych z Nieba i Aniołach Bożych - a Którzy nie są naszy­mi wro­gami !