Atmosfera rzeki wywiera zdecydowanie ujemny wpływ na charakter człowieka. Oto przyczyna, dla której nawet flisacy są czasem niegrzeczni między sobą i używają takich słów, że na pewno potem, gdy ochłoną, sami nad tym ubolewają.


atmosfera-rzeki-wywiera-zdecydowanie-ujemny-wpływ-na-charakter-człowieka-oto-przyczyna-dla-której-nawet-flisacy-są-czasem-niegrzeczni-między
klapka jerome jeromeatmosferarzekiwywierazdecydowanieujemnywpływnacharakterczłowiekaotoprzyczynadlaktórejnawetflisacyczasemniegrzecznimiędzysobąużywajątakichsłówżepewnopotemgdyochłonąsaminadtymubolewająatmosfera rzekirzeki wywierawywiera zdecydowaniezdecydowanie ujemnyujemny wpływwpływ nana charaktercharakter człowiekaoto przyczynadla którejktórej nawetnawet flisacyflisacy sąsą czasemczasem niegrzeczniniegrzeczni międzymiędzy sobąsobą ii używająużywają takichtakich słówże nana pewnopewno potemgdy ochłonąsami nadnad tymtym ubolewająatmosfera rzeki wywierarzeki wywiera zdecydowaniewywiera zdecydowanie ujemnyzdecydowanie ujemny wpływujemny wpływ nawpływ na charakterna charakter człowiekadla której nawetktórej nawet flisacynawet flisacy sąflisacy są czasemsą czasem niegrzeczniczasem niegrzeczni międzyniegrzeczni między sobąmiędzy sobą isobą i używająi używają takichużywają takich słówże na pewnona pewno potemsami nad tymnad tym ubolewają

Świat posiada własną duszę i bywa, że owa dusza wywiera wpływ na wszystko i na wszystkich w tym samym czasie.Przyczyną, dla której rzeki i morza otrzymują hołd tysięcy strumieni górskich, jest fakt, że trzymają się niżej od nich. I dzięki temu mogą rządzić wszystkimi górskimi strumieniami. Podobnie mędrzec, który chce być ponad ludźmi, ustawia się niżej od nich, a chcąc być przed nimi, ustawia się z tyłu. I tak oto, choć miejsce jego nad ludźmi, oni nie czują jego ciężaru, a choć miejsce jego przed nimi, nie odbierają tego jako rany.Politycy są wszędzie tacy sami. Obiecują zbudować most nawet tam, gdzie nie ma rzeki.Najwięcej radości sprawia błysk szczęścia w oczach kogoś, kto czuje, że mu współczujemy, że go rozumiemy, że się interesujemy jego problemami. W takich chwilach czujemy jakąś delikatną, duchową więź między nami. Dla takich chwil warto żyć.Oto Dekalog: dziesięć słów. Od tych słów zależy przyszłość człowieka i społeczeństw. Przyszłość narodu, państwa, Europy, świata.Im lekkomyślniej traktuje mężczyzna miłość, tym łatwiej jej podlega, a potem nawet w niej się zatraca. Lekkomyślne bowiem podejście do tej nader patogenicznej sprawy zmniejsza odporność psychiczną, co pociąga za sobą łatwość kompletnego zauroczenia miłosnego.