Atmosfera rzeki wywiera zdecydowanie ujemny wpływ na charakter człowieka. Oto przyczyna, dla której nawet flisacy są czasem niegrzeczni między sobą i używają takich słów, że na pewno potem, gdy ochłoną, sami nad tym ubolewają.


atmosfera-rzeki-wywiera-zdecydowanie-ujemny-wpływ-na-charakter-człowieka-oto-przyczyna-dla-której-nawet-flisacy-są-czasem-niegrzeczni-między
klapka jerome jeromeatmosferarzekiwywierazdecydowanieujemnywpływnacharakterczłowiekaotoprzyczynadlaktórejnawetflisacyczasemniegrzecznimiędzysobąużywajątakichsłówżepewnopotemgdyochłonąsaminadtymubolewająatmosfera rzekirzeki wywierawywiera zdecydowaniezdecydowanie ujemnyujemny wpływwpływ nana charaktercharakter człowiekaoto przyczynadla którejktórej nawetnawet flisacyflisacy sąsą czasemczasem niegrzeczniniegrzeczni międzymiędzy sobąsobą ii używająużywają takichtakich słówże nana pewnopewno potemgdy ochłonąsami nadnad tymtym ubolewająatmosfera rzeki wywierarzeki wywiera zdecydowaniewywiera zdecydowanie ujemnyzdecydowanie ujemny wpływujemny wpływ nawpływ na charakterna charakter człowiekadla której nawetktórej nawet flisacynawet flisacy sąflisacy są czasemsą czasem niegrzeczniczasem niegrzeczni międzyniegrzeczni między sobąmiędzy sobą isobą i używająi używają takichużywają takich słówże na pewnona pewno potemsami nad tymnad tym ubolewają

Świat posiada własną duszę i bywa, że owa dusza wywiera wpływ na wszystko i na wszystkich w tym samym czasie. -Paulo Coelho
Świat-posiada-własną-duszę-i-bywa-że-owa-dusza-wywiera-wpływ-na-wszystko-i-na-wszystkich-w-tym-samym-czasie
Politycy są wszędzie tacy sami. Obiecują zbudować most nawet tam, gdzie nie ma rzeki. -Nikita Chruszczow
politycy-są-wszędzie-tacy-sami-obiecują-zbudować-most-nawet-tam-gdzie-nie-rzeki
Oto Dekalog: dziesięć słów. Od tych słów zależy przyszłość człowieka i społeczeństw. Przyszłość narodu, państwa, Europy, świata. -Jan Paweł II
oto-dekalog-dziesięć-słów-od-tych-słów-zależy-przyszłość-człowieka-i-społeczeństw-przyszłość-narodu-państwa-europy-świata