Auto­rytet to ktoś, ko­go chce­my słuchać, nie roz­ważając sprzeciwu. Ktoś ko­mu ufamy. Człowiek, które­go prag­niemy naśla­dować. Oso­ba mądra, z której liczy­my się zda­niem. Opa­nowa­na, sta­teczna, sza­nowa­na. Pos­tać, w którą jes­teśmy wpatrzeni. --- da­ta na­pisa­nia: 27.05.2016 r. autor tek­stu: Emi­lia Szumiło zain­spi­rował: Ro­za R.


auto­rytet-to ktoś-ko­go-chce­my-słuchać-nie-roz­ważając-sprzeciwu-ktoś-ko­mu-ufamy-człowiek-które­go-prag­niemy-naś­dować
emilia szumiłoauto­rytetto ktośko­gochce­mysłuchaćnieroz­ważającsprzeciwuktośko­muufamyczłowiekktóre­goprag­niemynaśla­dowaćoso­bamądraz której liczy­my sięzda­niemopa­nowa­nasta­tecznasza­nowa­napos­taćw którąjes­teśmywpatrzenida­tana­pisa­nia27052016autortek­stuemi­liaszumiłozain­spi­rowałro­zaauto­rytet to ktośko­go chce­mychce­my słuchaćnie roz­ważającroz­ważając sprzeciwuktoś ko­muko­mu ufamyktóre­go prag­niemyprag­niemy naśla­dowaćoso­ba mądraz której liczy­my się zda­niemw którą jes­teśmyjes­teśmy wpatrzenida­tada­ta na­pisa­niaemi­lia szumiłoszumiło zain­spi­rowałro­za rko­go chce­my słuchaćnie roz­ważając sprzeciwuktoś ko­mu ufamyktóre­go prag­niemy naśla­dowaćw którą jes­teśmy wpatrzenida­ta na­pisa­niaemi­lia szumiło zain­spi­rował