Autor nigdy nie wie dla kogo pisze. Czyta go tysiąc, sto tysięcy osób, ale dla kilku osób, dla jednego jest Najważniejszy.


autor-nigdy-nie-wie-dla-kogo-pisze-czyta-go-tysiąc-sto-tysięcy-osób-ale-dla-kilku-osób-dla-jednego-jest-najważniejszy
anna kowalskaautornigdyniewiedlakogopiszeczytagotysiącstotysięcyosóbalekilkujednegojestnajważniejszynigdy nienie wiewie dladla kogokogo piszeczyta gogo tysiącsto tysięcytysięcy osóbale dladla kilkukilku osóbdla jednegojednego jestjest najważniejszyautor nigdy nienigdy nie wienie wie dlawie dla kogodla kogo piszeczyta go tysiącsto tysięcy osóbale dla kilkudla kilku osóbdla jednego jestjednego jest najważniejszyautor nigdy nie wienigdy nie wie dlanie wie dla kogowie dla kogo piszeale dla kilku osóbdla jednego jest najważniejszyautor nigdy nie wie dlanigdy nie wie dla kogonie wie dla kogo pisze

Każdy autor sztuk komicznych wie, że większość widowni śmieje się, gdy kilku widzów zacznie rechotać. Cały problem sprowadza się zatem do tego, jak tych kilka osób zmusić do śmiechuKażdy autor sztuk komicznych wie, że większość widowni śmieje się, gdy kilku widzów zacznie rechotać... Cały problem sprowadza się zatem do tego, jak tych kilka osób zmusić do śmiechu...Żyje­my dla siebie ale nie z sobą. Każde bieg­nie osob­no, swoją własną drogą. Dwa ser­ca, tak moc­no bijące dla siebie. Gdzie jes­teś? Cze­kam prze­cież na Ciebie.Dobro i prawda są dla wszystkich ludzi te same - natomiast przyjemne jest dla jednego to, dla drugiego owo.Nie za­pomi­na się osób, które były dla nas ważne, z który­mi by­liśmy szczęśli­wi, o które się martwiliśmy. Osób które były przy nas gdy było nam smut­no i ocierały nasze łzy.Najważniejszy ze wszystkich stworzeń na ziemi jest człowiek. Wszystko w Kościele jest dla nas i dla naszego zbawienia.