Bóg ma wszys­tkiego w nad­mia­rze, je­dynie spot­kań z człowiekiem zaw­sze Mu będzie za mało.


bóg- wszys­tkiego-w nad­mia­rze-­dynie-spot­kań-z człowiekiem-zaw­sze-mu będzie-za ło
matylda z magdeburgabógma wszys­tkiegow nad­mia­rzeje­dyniespot­kańz człowiekiemzaw­szemu będzieza małobóg ma wszys­tkiegoma wszys­tkiego w nad­mia­rzeje­dynie spot­kańspot­kań z człowiekiemz człowiekiem zaw­szezaw­sze mu będziemu będzie za małobóg ma wszys­tkiego w nad­mia­rzeje­dynie spot­kań z człowiekiemspot­kań z człowiekiem zaw­szez człowiekiem zaw­sze mu będziezaw­sze mu będzie za małoje­dynie spot­kań z człowiekiem zaw­szespot­kań z człowiekiem zaw­sze mu będziez człowiekiem zaw­sze mu będzie za małoje­dynie spot­kań z człowiekiem zaw­sze mu będziespot­kań z człowiekiem zaw­sze mu będzie za mało

Zaw­sze się ja­koś układa. Zaw­sze, po­mimo wszys­tkiego, do siebie wra­camy. Zaw­sze pot­ra­fię po­now­nie być szczęśli­wa. A po­tem się budzę.Kiedy chcesz wszys­tko naprawić Oka­zuje się, że jest już za późno Kiedy chcesz zro­bić coś dobrze Zaw­sze wychodzi źle Kiedy chcesz być szczęśliwy Zaw­sze sta­nie się coś co to szczęście zburzy Dla­tego zaw­sze trze­ba na początku Dob­rze się zastanowić Czy to co ro­bisz nie jest złem Bo to zło przy­niesie Ci sa­me kłopoty Z który­mi nie będziesz umiał so­bie poradzić Dla te­go wszys­tkiego łzy są niepotrzebne Ale jed­nak płyną...Wys­tar­czy je­dynie obrócić tok myślenia. A zaw­sze będziesz się wznosił. Spa­danie będzie je­dynie luk­su­sem dla słabeuszy.Do wszys­tkiego, co czy­nisz pot­rze­ba ci od­wa­gi. Ja­kikol­wiek kurs obie­rzesz, zaw­sze znaj­dzie się ktoś, kto ci po­wie, że idziesz w złym kierun­ku, zaw­sze po­jawi się po­kusa myśle­nia, że Twoi kry­tycy mają rację. By nak­reślić kurs działania i zreali­zować go do końca, pot­rze­ba Ci od­wa­gi żołnie­rza. Również czas po­koju po­siada swe zwy­cięstwa, ale mogą ich za­koszto­wać tyl­ko ludzie odważni.Choć tak często spra­wiam jej cier­pienie, i nie zaw­sze ro­bię to cze­go ocze­kuje, chcę żeby wie­działa, że to jej zaw­dzięczam wszys­tko co mam począwszy od życia do no­wych tram­pek na wiosnę. Wiem, że chcesz dla mnie wszys­tkiego co naj­lep­sze. Dzięku­je Ci za wszys­tko. Kocham Cię ma­mo ! Wszys­tko cze­go jest w nad­mia­rze, sta­je się problemem.