Bóg się delektuje. . . To możliwe, ale to, czym on się delektuje jest, jak mi się wydaje, nienawiścią, którą odczuwa do samego siebie, i z która żadna ziemska nienawiść nie może się równać.


bóg-ę-delektuje-to-możliwe-ale-to-czym-on-ę-delektuje-jest-jak-mi-ę-wydaje-nienawiśą-którą-odczuwa-do-samego-siebie-i-z-która-żadna
georges bataillebógsiędelektujetomożliwealetoczymondelektujejestjakmiwydajenienawiściąktórąodczuwadosamegosiebiektórażadnaziemskanienawiśćniemożerównaćbóg sięsię delektujeczym onon sięsię delektujedelektuje jestjak mimi sięsię wydajektórą odczuwaodczuwa dodo samegosamego siebiez któraktóra żadnażadna ziemskaziemska nienawiśćnienawiść nienie możemoże sięsię równaćbóg się delektujeczym on sięon się delektujesię delektuje jestjak mi sięmi się wydajektórą odczuwa doodczuwa do samegodo samego siebiei z któraz która żadnaktóra żadna ziemskażadna ziemska nienawiśćziemska nienawiść nienienawiść nie możenie może sięmoże się równać

Człowiek, który się żeni z miłości, jest jak żaba, która wskakuje do studni. Ma obfitość wody, ale nie może się wydostać. -Samuel Coleridge
człowiek-który-ę-żeni-z-miłoś-jest-jak-żaba-która-wskakuje-do-studni-ma-obfitość-wody-ale-nie-może-ę-wydostać
Żadna z ludzkich spraw nie jest tak niestała i przemijająca, jak rozgłos potęgi, która nie na własnej opiera się sile. -Tacyt
Żadna-z-ludzkich-spraw-nie-jest-tak-niestała-i-przemijająca-jak-rozgłos-potęgi-która-nie-na-własnej-opiera-ę-sile
Człowiek winien sam siebie upominać, nie nienawidzić. Nienawiść do samego siebie to egocentryzm. A nie znosić swoich ułomności to żądza wyniesienia się i przodowania. -Henryk Elzenberg
człowiek-winien-sam-siebie-upominać-nie-nienawidzić-nienawiść-do-samego-siebie-to-egocentryzm-a-nie-znosić-swoich-ułomnoś-to-żądza
Życie ludzkie jest jak gra w kości. Jeśli nam się nie dostała do rąk ta kość, którą chcemy, trzeba się starać jak najlepiej wyzyskać tę, która nam była sądzona przez los. -Terencjusz
Życie-ludzkie-jest-jak-gra-w-koś-jeśli-nam-ę-nie-dostała-do-rąk-kość-którą-chcemy-trzeba-ę-starać-jak-najlepiej-wyzyskać-tę-która-nam