Bóg dał nam na tym świecie wszys­tko, co jest pot­rzeb­ne do uda­nego życia, ale to od nas je­dynie za­leży, czy nie po­niesiemy klęski.


bóg-dał-nam-na tym-świecie-wszys­tko-co jest pot­rzeb­ne-do uda­nego-życia-ale-to od nas-­dynie-za­ży-czy-nie po­niesiemy-klęski
robert baden-powellbógdałnamna tymświeciewszys­tkoco jest pot­rzeb­nedo uda­negożyciaaleto od nasje­dynieza­leżyczynie po­niesiemyklęskibóg dałdał namnam na tymna tym świecieświecie wszys­tkoco jest pot­rzeb­ne do uda­negodo uda­nego życiaale to od nasto od nas je­dynieje­dynie za­leżyczy nie po­niesiemynie po­niesiemy klęskibóg dał namdał nam na tymnam na tym świeciena tym świecie wszys­tkoco jest pot­rzeb­ne do uda­nego życiaale to od nas je­dynieto od nas je­dynie za­leżyczy nie po­niesiemy klęskibóg dał nam na tymdał nam na tym świecienam na tym świecie wszys­tkoale to od nas je­dynie za­leżybóg dał nam na tym świeciedał nam na tym świecie wszys­tko

Uda­wanie to nieodłączny ele­ment nasze­go życia. Uda­jemy wszys­tko. Naj­częściej życie. -respirer
uda­wanie-to nieodłączny-ele­ment-nasze­go-życia-uda­jemy wszys­tko-naj­częściej życie
Zdarza się, że kiedy coś jest nam naj­bar­dziej ze wszys­tkiego pot­rzeb­ne, nie nad­chodzi, zaś przychodzi wte­dy kiedy jest nam zbędne... -doorka
zdarza-ę-że kiedy-coś-jest nam-naj­bar­dziej-ze wszys­tkiego-pot­rzeb­ne-nie nad­chodzi-zaś-przychodzi-wte­dy-kiedy-jest nam