Bóg i mo­je su­mienie są w dos­ko­nałych stosunkach.


bóg-i mo­-su­mienie-są w ­ko­nałych-stosunkach
george bidwellbógi mo­jesu­mieniesą w dos­ko­nałychstosunkachbóg i mo­jei mo­je su­mieniesu­mienie są w dos­ko­nałychsą w dos­ko­nałych stosunkachbóg i mo­je su­mieniei mo­je su­mienie są w dos­ko­nałychsu­mienie są w dos­ko­nałych stosunkachbóg i mo­je su­mienie są w dos­ko­nałychi mo­je su­mienie są w dos­ko­nałych stosunkachbóg i mo­je su­mienie są w dos­ko­nałych stosunkach

Jest na świecie jed­na rzecz święta i wzniosła - zes­po­lenie dwoj­ga is­tot, ko­biety i mężczyz­ny, tak niedos­ko­nałych i ohydnych.Pragnę rzu­cić się... rzu­cić się w wo­dos­pad życia... I na­wet jeśli przyj­dzie upaść bo­leśnie na ka­mienie - nie żałować! pe­wien wy­bit­ny dos­tojnik państwo­wy co ra­no biega po par­ku. pew­ne­go dnia pod­biega do niego dziew­czy­na z je­go pięcioma fo­tog­ra­fiami w ręce i pro­si o autog­ra­fy : - ale dlacze­go aż pięć ? - py­ta dostojnik. - bo za­mienię je na jed­no zdjęcie zna­nego piosen­karza ! Su­mienie, być może, uk­ształto­wało mo­ral­ność. Nig­dy jed­nak dotąd nie było wy­pad­ku, aby mo­ral­ność stworzyła su­mienie doskonałe.Czegóż ci al­che­micy nie wypróbo­wali, by stworzyć złoto. Znam dos­ko­nałą re­ceptę. Weź zuchwałość, im­perty­nen­cję, pod­stęp, egoizm, pięć długich palców, dwa wiel­kie wo­ry i ma­lut­kie su­mienie, za­wiń to wszys­tko w li­berię, a w ciągu dziesięciu lat da to całą górę dukatów.Obowiązkowość jest pożyteczna w pracy, ale przykra w stosunkach międzyludzkich.