Bóg, ja­ki je­dyny, może zas­po­koić naj­bar­dziej pod­sta­wową pot­rzebę two­jego ser­ca - pot­rzebę by­cia kocha­nym bez względu na to kim jes­teś, jaką war­tość masz w swoich oczach i oczach innych.


bóg-ja­ki-­dyny-może-zas­po­koić-naj­bar­dziej-pod­sta­wową-pot­rzebę-two­jego-ser­ca- pot­rzebę-by­cia-kocha­nym-bez-wzglę
franciszek blachnickibógja­kije­dynymożezas­po­koićnaj­bar­dziejpod­sta­wowąpot­rzebętwo­jegoser­ca pot­rzebęby­ciakocha­nymbezwzględuna to kimjes­teśjakąwar­tośćmaszw swoichoczachi oczachinnychja­ki je­dynymoże zas­po­koićzas­po­koić naj­bar­dziejnaj­bar­dziej pod­sta­wowąpod­sta­wową pot­rzebępot­rzebę two­jegotwo­jego ser­ca pot­rzebę by­ciaby­cia kocha­nymkocha­nym bezbez względuwzględu na to kimna to kim jes­teśjaką war­tośćwar­tość maszmasz w swoichw swoich oczachoczach i oczachi oczach innychmoże zas­po­koić naj­bar­dziejzas­po­koić naj­bar­dziej pod­sta­wowąnaj­bar­dziej pod­sta­wową pot­rzebępod­sta­wową pot­rzebę two­jegopot­rzebę two­jego ser­ca pot­rzebę by­cia kocha­nymby­cia kocha­nym bezkocha­nym bez względubez względu na to kimwzględu na to kim jes­teśjaką war­tość maszwar­tość masz w swoichmasz w swoich oczachw swoich oczach i oczachoczach i oczach innych

Nie pot­ra­fimy ok­reślić chwi­li, w której człowiek zaczął od­czu­wać pot­rzebę myślenia.Ludzie pot­ra­fią wmówić so­bie pot­rzebę dru­giego człowieka i naz­wać ją miłością.Jas­ność - pod­sta­wowa war­tość rzeczy.W oczach siebie - jes­teś najważniejszy. W oczach bliźniego... jes­teś solą w oku! Im bar­dziej pot­rze­buję ko­biety, tym bar­dziej jes­teś tyl­ko mgłą przed moimi oczami...Bez Niego nie pot­ra­fiła już być ko­bietą, dla­tego stała się pot­wo­rem. Głod­na miłości, z mężem na kar­ku, de­lek­to­wała się wy­myślo­nym ado­rato­rem. W potędze swo­jej wo­li - nieugiętej, gnębiła za­kocha­ne ko­biety, to dla niej naj­bar­dziej fas­cy­nujące zajęcie. Roz­marzo­na o aniele i ślub­nym ko­bier­cu, ręką diabła maczała nóż w przy­jaciół sercu.