Bóg jest wszys­tki­mi rzecza­mi, wy­pełnia wszys­tkie rzeczy i w nim wszys­tkie rzeczy się zawierają. Na pod­sta­wie: Księga Uran­tii, 11:8.1 


bóg-jest wszys­tki­mi-rzecza­mi-wy­pełnia-wszys­tkie-rzeczy-i w nim-wszys­tkie-rzeczy ę-zawierają-na-pod­sta­wie-księga-uran­tii
niebieniombógjest wszys­tki­mirzecza­miwy­pełniawszys­tkierzeczyi w nimrzeczy sięzawierająnapod­sta­wieksięgauran­tii1181 bóg jest wszys­tki­mijest wszys­tki­mi rzecza­miwy­pełnia wszys­tkiewszys­tkie rzeczyrzeczy i w nimi w nim wszys­tkiewszys­tkie rzeczy sięrzeczy się zawierająna pod­sta­wieksięga uran­tiibóg jest wszys­tki­mi rzecza­miwy­pełnia wszys­tkie rzeczywszys­tkie rzeczy i w nimrzeczy i w nim wszys­tkiei w nim wszys­tkie rzeczy sięwszys­tkie rzeczy się zawierająwy­pełnia wszys­tkie rzeczy i w nimwszys­tkie rzeczy i w nim wszys­tkierzeczy i w nim wszys­tkie rzeczy sięi w nim wszys­tkie rzeczy się zawierająwy­pełnia wszys­tkie rzeczy i w nim wszys­tkiewszys­tkie rzeczy i w nim wszys­tkie rzeczy sięrzeczy i w nim wszys­tkie rzeczy się zawierają

Zro­zumiałam i poz­nałam, że miłość obej­mu­je w so­bie wszys­tkie po­wołania, że miłość jest wszys­tkim, że roz­ciąga się na wsze cza­sy i na wszys­tkie miej­sca; jed­nym słowem, że miłość jest wieczna.Rze­ki, sta­wy, je­ziora i po­toki – wszys­tkie z nich mają różne naz­wy, ale wszys­tkie tak sa­mo za­wierają wodę. Tak jak re­ligie – każda z nich za­wiera prawdę.`Spa­lone wszys­tkie zdjęcia, kwiaty, wspom­nienie.. i mam nadzieje, że wszys­tkie mos­ty ! `Wszys­tkie mo­je łzy noszą Two­je imię.. a wszys­tkie prag­nienia cze­kają spełnienia.`To spoj­rze­nie, które przyćmiewa wszys­tkie in­ne. Jest cza­rujące, pełne blas­ku, i miłości. Oczy pochłaniające wszys­tkie słoneczne pro­mienie, i mi­liony gwiazd.Gdy­byśmy ro­bili wszys­tkie rzeczy, które jes­teśmy w sta­nie zro­bić, wpra­wili­byśmy się w og­romne zdumienie.