Bóg jest zaw­sze tyl­ko tym, cze­go jeszcze nie stworzył.


bóg-jest zaw­sze-tyl­ko-tym-cze­go-jeszcze-nie stworzył
jan lemańskibógjest zaw­szetyl­kotymcze­gojeszczenie stworzyłbóg jest zaw­szejest zaw­sze tyl­kotyl­ko tymcze­go jeszczejeszcze nie stworzyłbóg jest zaw­sze tyl­kojest zaw­sze tyl­ko tymcze­go jeszcze nie stworzyłbóg jest zaw­sze tyl­ko tym

Każdy jest takim, jakim Bóg go stworzył, a często jeszcze gorszy.Bóg stworzył człowieka na ob­raz i po­dobieństwo swo­je. A do cze­go po­dob­ny jest pijak? '' Na zaw­sze tyl­ko Ty '' ... Tak na­pi­sała mi. Ja od­pi­sałem jej ... '' Tak bar­dzo Kocham Cię ''. Bez Ciebie nie chcę żyć. Już wolę um­rzeć ja. Już zaw­sze twój chcę być. Niech nasza miłość trwa na wieki al­bo dłużej. Prze­syłam Ci tą różę pełną miłości krwi. Niech zaw­sze Ci się śni. W ra­ju spot­ka­my się. Tu często jest zbyt źle. Przy­sięga nasza brzmi : * Już Zaw­sze Tyl­ko My *  * J.M & M.G. 4 EVER LOVE.* Rzad­ko myśli­my o tym, co ma­my, lecz zaw­sze o tym, cze­go nam brak.To co ludzie o mnie myślą rzad­ko ob­chodziło mnie, ja zaw­sze ro­bię co chcę. Pycha, cham­stwo, fałsz, obłuda i życze­nia ku mnie złe ... twym ścier­wem brzydzę się. Zaw­sze byłam, będę sobą, taką jak On stworzył mnie, tyl­ko jed­no zmienić chcę. Swo­je błędy zmienię w mądrość by nie powtórzyły się nig­dy dni tak bar­dzo złe.His­to­ryk nie zaw­sze jest zwróco­nym w przeszłość pro­rokiem, ale dzien­ni­karz jest zaw­sze tym, który później wszys­tko wpierw wiedział.