Bóg jest dobry, skoro młodym dał urok, wdzięk, zdrowie, przekorę, bunt, nadzieję, optymizm i radość, nam wyrozumiałość, tolerancję i zgodę na ich czasem głupią, lecz konieczną niezależność.


bóg-jest-dobry-skoro-młodym-dał-urok-wdzięk-zdrowie-przekorę-bunt-nadzieję-optymizm-i-radość-nam-wyrozumiałość-tolerancję-i-zgodę-na-ich
zofia kucównabógjestdobryskoromłodymdałurokwdziękzdrowieprzekorębuntnadziejęoptymizmradośćnamwyrozumiałośćtolerancjęzgodęnaichczasemgłupiąleczkoniecznąniezależnośćbóg jestjest dobryskoro młodymmłodym dałdał urokoptymizm ii radośćnam wyrozumiałośćtolerancję ii zgodęzgodę nana ichich czasemczasem głupiąlecz koniecznąkonieczną niezależnośćbóg jest dobryskoro młodym dałmłodym dał urokoptymizm i radośćtolerancję i zgodęi zgodę nazgodę na ichna ich czasemich czasem głupiąlecz konieczną niezależność

Zaz­droszczę młodym, że nie mają wspom­nień, lecz mi ich żal, że mają nadzieje.Bóg wszystko nam dał dając nam swego Syna. Wszystko nam objawił ofiarowując nam swoje jedyne Słowo. Po Jezusie Chrystusie nie ma już na co czekać.Wolność i zdrowie są do siebie podobne; zna się dobrze ich cenę, kiedy nam ich brak.Złudą jest wszystko, przemijającą. Jednak jest. I wiosna, jest koniczyna, i wszystko, co Bóg nam dał. I tylko strzec się trzeba nietwórczej samotności.Bóg dał nam na tym świecie wszys­tko, co jest pot­rzeb­ne do uda­nego życia, ale to od nas je­dynie za­leży, czy nie po­niesiemy klęski.Pan Bóg najwidoczniej bardziej od bogatych ukochał sobie biednych, skoro stworzył ich tak wielu.