Bóg, kiedy skończył stwarzać psa, usiadł na chwilkę, by mu się przyjrzeć, żeby stwierdzić, że był doskonały, że nic mu nie brakowało i że nie można go było stworzyć lepiej.


bóg-kiedy-skończył-stwarzać-psa-usiadł-na-chwilkę-by-mu-ę-przyjrzeć-żeby-stwierdzić-że-był-doskonały-że-nic-mu-nie-brakowało-i-że-nie
rainer maria rilkebógkiedyskończyłstwarzaćpsausiadłnachwilkębymusięprzyjrzećżebystwierdzićżebyłdoskonałynicniebrakowałomożnagobyłostworzyćlepiejkiedy skończyłskończył stwarzaćstwarzać psausiadł nana chwilkęby mumu sięsię przyjrzećżeby stwierdzićże byłbył doskonałyże nicnic mumu nienie brakowałobrakowało iże nienie możnamożna gogo byłobyło stworzyćstworzyć lepiejkiedy skończył stwarzaćskończył stwarzać psausiadł na chwilkęby mu sięmu się przyjrzećże był doskonałyże nic munic mu niemu nie brakowałonie brakowało ibrakowało i żei że nieże nie możnanie można gomożna go byłogo było stworzyćbyło stworzyć lepiej

Na początku było nic. I rzekł Bóg: „Niechaj sta­nie się światłość” i da­lej nic nie było, tyl­ko te­raz można to zobaczyć. -Terry Pratchett
na początku-było-nic-i rzekł-bóg-niechaj-sta­nie ę-światłość-i da­lej-nic-nie było-tyl­ko-te­raz-można-to zobaczyć
Jeśli nie ma nic, to co można stworzyć z niczego? Tylko władza da się stworzyć z niczego, tylko władza jest choćby niczego nie było. -Sławomir Mrożek
jeśli-nie-nic-to-co-można-stworzyć-z-niczego-tylko-władza-da-ę-stworzyć-z-niczego-tylko-władza-jest-choćby-niczego-nie-było
Ideał postępu zastąpił dzisiaj ideał innowacji; nie chodzi o to, żeby było lepiej, ale żeby było po nowemu; nawet jeśli jest to w oczywisty sposób gorsze niż dawniej. -Henri Millon Montherlant
ideał-postępu-zastąpił-dzisiaj-ideał-innowacji-nie-chodzi-o-to-żeby-było-lepiej-ale-żeby-było-po-nowemu-nawet-śli-jest-to-w-oczywisty
Doskonałość osiąga się nie wtedy, kiedy już nic nie można dodać, ale kiedy nie można nic ująć. -Antoine De Saint - Exupery
doskonałość-osiąga-ę-nie-wtedy-kiedy-już-nic-nie-można-dodać-ale-kiedy-nie-można-nic-ująć
Jakie są podstawowe zasady dramatu? Żeby pierwszy akt był przejrzysty, ostatni - krótki, a przede wszystkim, żeby w trzecim nie było więzienia. -Aleksander Dumas
jakie-są-podstawowe-zasady-dramatu-Żeby-pierwszy-akt-był-przejrzysty-ostatni-krótki-a-przede-wszystkim-żeby-w-trzecim-nie-było-więzienia