Bóg miłuje nas ta­kimi, ja­kimi będziemy, a nie ta­kimi, ja­kimi jesteśmy.


bóg-miłuje-nas-­kimi-ja­kimi-będziemy-a nie ­kimi-ja­kimi-jesteśmy
św. augustyn (aureliusz augustyn z hippony)bógmiłujenasta­kimija­kimibędziemya nie ta­kimijesteśmybóg miłujemiłuje nasnas ta­kimija­kimi będziemyja­kimi jesteśmybóg miłuje nasmiłuje nas ta­kimibóg miłuje nas ta­kimi

Nie czu­jemy się kocha­ni, dopóki choć jed­na oso­ba na ziemi nas nie poz­na dogłębnie. Ta­kimi, ja­kimi jes­teśmy nap­rawdę, a nie ta­kimi ja­kimi chcieli­byśmy być.Rzeczy trze­ba brać ta­kimi, ja­kie są, ludzi ta­kimi, ja­kimi być powinni.Teatr jest naj­ważniej­szą rzeczą na świecie, gdyż tam po­kazu­je się ludziom, ja­kimi mog­li­by być, ja­kimi pragnęli­by być, choć nie mają na to od­wa­gi, i ja­kimi są.Cy­nik to fa­cet, który przez ob­serwację widzi rzeczy ta­kimi, ja­kie są, a nie ja­kimi być powinny.Idiot­ki nig­dy nie są ta­kimi idiot­ka­mi, ja­kimi się wy­dają. Idioci tak.Chodź..po­każ mi jak la­tać..wzbić się po­nad prochy ludzkiego dnia..po­kochać siebie ta­kimi, ja­kimi jes­teśmy..nie za­bijać.. krzy­kiem ra­dos­ne­go śpiewu skowronka.