Bóg nas zna­lazł, za­nim my zna­leźliśmy Boga.


bóg-nas-zna­lazł-za­nim-my zna­źliśmy-boga
józef stanisław tischnerbógnaszna­lazłza­nimmy zna­leźliśmybogabóg nasnas zna­lazłza­nim my zna­leźliśmymy zna­leźliśmy bogabóg nas zna­lazłza­nim my zna­leźliśmy boga

Bóg zna świat, gdyż za­myślił go w swo­jej głowie jak­by z zewnątrz, za­nim go stworzył, my zaś za­sady świata nie zna­my, gdyż żyje­my w środ­ku i ogląda­my już stworzony.To nie przy­padek zrządził, że zna­leźliśmy się na tym świecie. W nim da­ne jest nam wzras­tać i doj­rze­wać, aby osiągnąć in­ny świat.Rzeczy­wis­tość ma mało wspólne­go z prawdą. W mo­jej rzeczy­wis­tości miłość trze­ba szu­kać wytrwale, a prawdą jest, że mój zna­jomy zna­lazł ją do­piero gdy się poddał.Szczęśli­wy młodzieńcze, któryś zna­lazł w Ho­merze piewcę swe­go męstwa! Zo­rien­to­wana na ptaszki cnotę trzy­mała w klatce na wszel­ki wy­padek, gdy­by któryś zna­lazł klucz.Jeśli is­tnieje coś w życiu, za co po­win­niśmy być wdzięczni bo­gom - po­za sa­mym życiem - to dar, iż nie zna­my siebie: nie zna­my siebie i nie zna­my jed­ni drugich.