Bóg nie dba o racje. Bóg żąda miłości. I to jest najtwardsza obroża.


bóg-nie-dba-o-racje-bóg-żąda-miłoś-i-to-jest-najtwardsza-obroża
maria kuncewiczbógniedbaracjeżądamiłościtojestnajtwardszaobrożabóg nienie dbadba oo racjebóg żądażąda miłościjest najtwardszanajtwardsza obrożabóg nie dbanie dba odba o racjebóg żąda miłościi to jestjest najtwardsza obrożabóg nie dba onie dba o racjei to jest najtwardszabóg nie dba o racjei to jest najtwardsza obroża

Dzięki spowiedzi jest w nas Bóg, który musiał odejść, gdy był grzech. Bóg wraca w każdej spowiedzi, w każdym akcie miłości.Sprawiedliwy w ciszy gdy wzywa Boga, Bóg widzi, Bóg słyszy, Bóg schodzi.Bóg jest chlebem, którym Bóg dzieli się z ludźmi.scep­ty­cyzm, bóg, wątpli­wość, byt, myśl, myśl, myśl, bóg, byt, bóg i nad­miar wątpliwości. Strach, że już po wszystkim. Dlacze­go świado­mość na­kazu­je nam od­chodzić od naszych in­styk­ntów? Dlacze­go wie­rzy­my, że to ona ma rację? Błogosławieństwem na­zywa­my niechęć do od­czu­wania w czys­tej pos­ta­ci, szcze­re prag­nienie niemyśli od­rzu­camy bez analizy. Nadzieja, że już po wszys­tkim nie prze­minie w ta­kim czy in­nym wypadku. I przy­naj­mniej to możemy spra­wied­li­wie oz­najmić naszym drob­nym zwycięstwem.Mój Bóg jest to Bóg wątpliwości.Pierwotnym źródłem miłości jest Bóg.